xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"!
báo cáo tình hình triển khai tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và thu thập thông tin
2019-08-12 09:01:32

.


Thông báo