nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii đảng cộng sản việt nam!
Chi bộ Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”
08:04 - 05/06/2020

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ  Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, sáng ngày 4/6/2020, Chi bộ Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Bí thư Chi bộ Cơ quan chủ trì buổi sinh hoạt.

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Phan Phương Hạnh đã phát biểu hướng dẫn, gợi mở các vấn đề cần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến tại văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVII. Tại buổi sinh hoạt, tất cả cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều chuẩn bị các ý kiến phát biểu bằng văn bản, hầu hết các ý kiến đều thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của mình trong việc tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình tại đại hội Đảng các cấp.

Đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, hầu hết các ý kiến bày tỏ nhất trí với kết cấu, bố cục, phương pháp trình bày, cách đặt vấn đề được nêu trong các dự thảo báo cáo. Đồng tình và nhất trí cao với những nội dung được đề cập trong các dự thảo báo cáo và thống nhất đánh giá, dự thảo các báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, đổi mới có chất lượng cao, phản ánh khá đầy đủ và toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự báo được tình hình và định hướng mục tiêu, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực trong thời gian tới khá cụ thể, phù hợp với tình hình đất nước. Đa số ý kiến cho rằng, cần bổ sung tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 đến kinh tế - xã hội, đến tăng trưởng kinh tế… Một số ý kiến băn khoăn, đề nghị cần làm rõ hơn vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, vai trò của giai cấp công nhân trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hầu hết các ý kiến nhất trí cơ bản với kết cấu, bố cục, phương pháp trình bày của báo cáo. Nội dung của báo cáo đã phản ánh khách quan, đầy đủ về thực tiễn kết quả hoạt động của Đảng bộ Tổng Liên đoàn và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong  nhiệm kỳ qua. Đồng thời cơ bản thống nhất với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Tổng Liên đoàn.

Tuy  nhiên, đa số ý kiến cho rằng, mở đầu báo cáo cần có đánh giá khái quát, làm rõ bối cảnh tình hình, đặc điểm của Đảng bộ Tổng Liên đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, những diễn biến mới về tình hình kinh tế, xã hội, thiên tai, dịch bệnh đáng lưu ý và ảnh hưởng đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ qua; đề nghị bổ sung thêm phần đánh giá về kết quả hoạt động của Chi bộ Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam; bổ sung thêm một số chỉ tiêu nhiệm kỳ tới, bổ sung thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới và đặc biệt cần nghiên cứu các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá đề ra tại Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam để đưa vào nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Tổng Liên đoàn trong nhiệm kỳ tới nhằm bảo đảm thực hiện tốt lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngoài ra cần điều chỉnh lại một số bảng biểu phụ lục số liệu….

Phát biểu tổng kết buổi sinh hoạt, đồng chí Phan Phương Hạnh, cho rằng các ý kiến tham gia có đầu tư thời gian nghiên cứu sâu, thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại buổi sinh hoạt, Chi ủy Chi bộ Cơ quan sẽ tổng hợp các ý kiến và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

BTG


Thông báo