chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3!
Chương trình công tác toàn khóa của UBKT thực hiện NQ ĐH IV CĐVCVN
2016-06-29 10:56:47

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

Số  05/CTr- UBKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC TOÀN KHÓA CỦA ỦY BAN KIỂM TRA

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IV CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

 

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác kiểm tra công đoàn;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam xây dựng chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2013 – 2018 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Công tác kiểm tra là một khâu quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn để hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra, do vậy công tác kiểm tra phải được coi trọng thực hiện một cách triết để, công tâm ở các cấp công đoàn.

2. Làm rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn về công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2013 - 2018).

3. Công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn Viên chức, thông qua kiểm tra nhằm động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ sở thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KIỂM TRA

1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra nhằm thực hiện có hiệu quả Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI. Phấn đấu ở công đoàn cấp trên cơ sở mỗi năm kiểm tra đồng cấp một lần và kiểm tra được ít nhất 50% công đoàn cơ sở trực thuộc.

Nội dung kiểm tra chủ yếu là công tác triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt của ban thường vụ, ban chấp hành, quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với thủ trưởng cơ quan, đơn vị cùng cấp; kiểm tra việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở; kiểm tra việc tổ chức kết nạp đoàn viên và phát thẻ đoàn viên công đoàn; kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động…

2. Kiểm tra công đoàn cùng cấp hoặc cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn:

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam kiểm tra cùng cấp hoặc cấp dưới khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, khi có đơn khiếu nại, tố cáo của đoàn viên. Thông qua kiểm tra nhằm ngăn chặn kịp thời những biểu hiện vi phạm, không để những khuyết điểm của tổ chức, cá nhân trở thành cố ý vi phạm khi tổ chức Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết của công đoàn.

Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp phải thường xuyên theo dõi, sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, nghiên cứu, xử lý thông tin kịp thời và tổ chức kiểm tra ngay khi thấy tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức công đoàn.

3. Kiểm tra tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn cùng cấp và cấp dưới:

Đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp. Thực hiện kiểm tra, đôn đốc ủy ban kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế công đoàn. Tiến hành kiểm tra đồng cấp, cấp dưới theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và yêu cầu của công đoàn cấp trên. Chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan để làm tốt công tác kiểm tra tài chính công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

4. Công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo:

Duy trì lịch tiếp công nhân, viên chức lao động, có địa điểm, nội quy và tư vấn pháp luật cho công nhân, viên chức lao động theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận, phân loại đơn, thư khiếu nại, tố cáo kịp thời. Tham mưu giải quyết dứt điểm những đơn, thư thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn hoặt tư vấn cho người khiếu nại, tố cáo đến đúng địa chỉ cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tránh tình trạng đơn, thư tồn đọng.

Tham gia với các cơ quan chức năng của Nhà nước thẩm tra, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức lao động không thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn.

5. Công tác tổ chức và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn:

Thường xuyên củng cố kiện toàn ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, phấn đấu hàng năm không có ủy ban kiểm tra công đoàn hoạt động yếu kém.

Ủy ban kiểm tra các công đoàn trực thuộc tham mưu với ban chấp hành công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra nhất là cấp cơ sở.

Hàng năm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam chỉ đạo và hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp dưới triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra. Khi tiến hành kiểm tra có thông báo nội dung, thời gian đơn vị được kiểm tra, tập trung kiểm tra ở công đoàn cơ sở

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HÀNG NĂM

Năm 2013:

1. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, điều tra, khảo sát tình hình đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn trong toàn ngành.

2. Xây dựng quy chế hoạt động và phân công công việc từng ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam.

3. Xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa của Ủy ban kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

4. Cùng với các ban của Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai học tập Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI công đoàn Việt Nam.

5. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại một số đơn vị trực thuộc (có kế hoạch cụ thể riêng).

6. Phối hợp với các ban Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ làm công tác kiểm tra các đơn vị trực thuộc. Duy trì sinh hoạt UBKT theo định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra năm 2013, xây dựng phương hướng hoạt động của UBKT năm 2014.

7. Thường trực tiếp đoàn viên đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết và tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, đoàn viên, lao động.

Năm 2014

1. Phối hợp với các ban Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục triển khai học tập Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

3. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại một số đơn vị trực thuộc.

4. Thường trực tiếp đoàn viên đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết và tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, đoàn viên, lao động.

5. Duy trì sinh hoạt UBKT theo định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra năm 2014, xây dựng phương hướng hoạt động của UBKT năm 2015.

Năm 2015

1. Củng cố Ủy ban kiểm tra các đơn vị trực thuộc đến kỳ đại hội nhiệm kỳ.

2. Tiến hành kiểm tra một số đơn vị trực thuộc theo nội dung, chương trình công tác năm.

3. Tổ chức tọa đàm, hội thảo chuyên đề về công tác kiểm tra công đoàn.

4. Thường trực tiếp đoàn viên đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết và tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, đoàn viên, lao động.

5. Hướng dẫn Ủy ban kiểm tra các công đoàn trực thuộc tiến hành sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam.

6. Mở hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Năm 2016

1. Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ làm công tác kiểm tra các công đoàn trực thuộc.

2. Tiến hành kiểm tra một số đơn vị trực thuộc theo nội dung, chương trình công tác năm.

3. Rà soát lại các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam, chỉ tiêu nào còn yếu cần tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt.

4. Thường trực tiếp đoàn viên đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết và tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, đoàn viên, lao động.

5. Duy trì sinh hoạt và hoạt động của UBKT, xét thi đua và tổng kết năm 2016

Năm 2017-2018

1. Hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổng kết hoạt động kiểm tra và tổ chức tổng kết hoạt động kiểm tra nhiệm kỳ 2013 – 2018.

2. Tiến hành kiểm tra một số đơn vị trực thuộc theo nội dung, chương trình công tác năm.

3. Tham gia chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp.

4. Củng cố, kiện toàn hệ thống ủy ban kiểm tra trong toàn ngành. Tham mưu với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam chuẩn bị nhân sự Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

5. Thường trực tiếp đoàn viên đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết và tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, đoàn viên, lao động.

IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động ở các cấp công đoàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định về quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra công đoàn.

2. Đổi mới phương pháp hoạt động như: kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tọa đàm, hội thảo. Tổ chức sơ, tổng kết công tác kiểm tra, đúc rút kinh ngiệm trong quá trình hoạt động ở mỗi cấp công đoàn, đồng thời mỗi cấp công đoàn có điểm chỉ đạo về hoạt động kiểm tra trong năm.

3. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp xây dựng được: Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các ủy viên; xây dựng chương trình, kế hoạch, mục tiêu, phương hướng, nội dung kiểm tra giám sat ở cấp mình và cấp dưới trong từng thời gian cụ thể.

4. Công tác kiểm tra được thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình trong tổ chức công đoàn để không ngừng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh về mọi mặt.

5. Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo định kỳ với UBKT công đoàn cấp trên, thực hiện thưởng, phạt nghiêm minh, phấn đấu trong nhiệm kỳ không có ủy ban kiểm tra yếu kém.

6. Giao cho Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức chỉ đạo thực hiện thành công chương trình này.

     Trên đây là chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam yêu cầu các công đoàn trực thuộc căn cứ tình hình cụ thể tại đơn vị mình để xây dựng chương trình công tác toàn khóa cho phù hợp với thực tế nhằm tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ CĐVCVN (để báo cáo);

- Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (để báo cáo);

- Các công đoàn trực thuộc (để thực hiện);

- Các ủy viên UBKT CĐVCVN (để thực hiện);

- Các Ban CĐVCVN (để phối hợp thực hiện);

- Lưu VP, UBKT CĐVC Việt Nam.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

 


Thông báo