chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3!
Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018
2016-06-30 15:03:27

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

Số:   483/CTr-CĐVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    31  tháng 12 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn

các cấp trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018

         Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam và chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam xây dựng chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018 như sau:  

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam có trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu của phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) và hoạt động công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Đưa phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam không ngừng phát triển, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

2. Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong việc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.

A. Mục tiêu:

1. Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công đoàn các cấp.

2. Nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác công đoàn,  đáp ứng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ công đoàn.

3. Nâng cao vai trò, vị trí, uy tín của cán bộ công đoàn trong đoàn viên, CBCCVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị.

B. Một số chỉ tiêu thực hiện:

1. 100% cán bộ công đoàn chuyên trách và 80% cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận công tác công đoàn.

2. 60% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% cán bộ nữ công công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.

1. Xây dựng khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ công đoàn làm cơ sở cho việc quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ:

- Xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ công đoàn theo đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn và vai trò, nhiệm vụ, chức danh của từng cán bộ. Tiêu chuẩn chung của cán bộ công đoàn là: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với công tác công đoàn, có kiến thức quản lý kinh tế, xã hội, luật pháp, hiểu biết về chuyên môn, ngành nghề, nắm vững lý luận, kỹ năng và nghiệp vụ công tác công đoàn, có năng lực hoạt động thực tiễn, được đoàn viên và CBCCVCLĐ tín nhiệm.

- Gắn công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ công đoàn với xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ công đoàn.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020 và Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam .

- Hàng năm, đảm bảo 15% nguồn kinh phí công đoàn chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn, bên cạnh đó tranh thủ thêm các nguồn hỗ trợ khác từ chuyên môn. 

- Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuẩn áp dụng trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 - Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn theo hướng thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn, đặc biệt về kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở.

- Thực hiện việc cử cán bộ đi đào tạo, gắn với việc quy hoạch, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ.

3. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch tạo nguồn cán bộ và công tác đánh giá cán bộ công đoàn:

- Xây dựng quy chế tuyển dụng cán bộ công đoàn, mở rộng phạm vi, đối tượng thi tuyển cán bộ công đoàn, trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh từng vị trí công tác và năng lực thực tế để lựa chọn cán bộ.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, phát huy dân chủ để lựa chọn, phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông qua hoạt động thực tiễn từ phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn. Quan tâm chú ý phát hiện, lựa chọn, tạo nguồn và quy hoạch cán bộ trẻ đã qua hoạt động công đoàn tại cơ sở.

- Định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ để chủ động xây dựng nguồn cán bộ bổ sung, thay thế, gắn quy hoạch với các khâu khác trong công tác cán bộ.

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống của cán bộ công đoàn:

- Tiếp tục quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ công đoàn.

- Căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh cán bộ để rà soát trình độ chính trị của đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách hiện nay, từ đó tăng cường cử cán bộ đi đào tạo lý luận chính trị từ trình độ trung cấp trở lên theo quy định.

5. Hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới phương thức chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cơ sở:

- Nghiên cứu, đề xuất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy, bố trí đủ cán bộ công đoàn chuyên trách ở các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn, trong đó chú trọng việc nâng cao năng lực hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Đổi mới phương thức chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với cấp dưới theo hướng tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tăng cường sự tham gia của công đoàn cấp dưới đối với các quyết định của công đoàn cấp trên.

6. Tham gia hoàn thiện chính sách đối với cán bộ công đoàn:

- Tiếp tục tham gia phối hợp với Đảng ủy các cấp về công cán bộ công đoàn, tạo sự chủ động trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ công đoàn.  

- Tiếp tục nghiên cứu tham gia đề xuất với cấp có thẩm quyền nghiên cứu xây dựng các chế độ chính sách, tiền lương, phụ cấp góp phần  nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ công đoàn.

- Phối hợp với Đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn được học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, hành chính Nhà nước, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Đối với Công đoàn Viên chức Việt Nam:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể và phát huy trách nhiệm từng đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam để chỉ đạo công đoàn các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn và triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu mà kế hoạch đã đề ra. Đảm bảo hàng năm dành 15% kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình của công đoàn các cấp, có các giải pháp để khắc phục khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện chương trình.

- Định kỳ thống kê, cập nhật kết quả thực hiện chương trình để báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

- Triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình này.

- Đổi mới phương thức chỉ đạo hoạt động đối với công đoàn cơ sở theo hướng tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp, trao đổi thường xuyên, trong đó chú trọng việc định hướng công đoàn cơ sở trong việc lựa chọn giới thiệu cán bộ từ cơ sở thực sự có năng lực và được đoàn viên, CBCCVCLĐ tín nhiệm.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn và triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu mà kế hoạch đã đề ra. Đảm bảo hàng năm dành 15% kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn.

- Thống kê, cập nhật số liệu về số lượng, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, định kỳ hàng năm báo cáo Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 - Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức công đoàn các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, với điều kiện thực tế từng cơ quan,  đơn vị.

3. Đối với công đoàn cấp cơ sở:

- Hàng năm xây dựng kế hoạch tập huấn cán bộ từ tổ công đoàn trở lên và triển khai tập huấn theo kế hoạch. Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do công đoàn cấp trên tổ chức.

- Chú trọng việc lựa chọn cán bộ công đoàn từ tổ công đoàn trở lên theo hướng thúc đẩy sự tham gia tích cực của đoàn viên, CBCCVCLĐ trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia bầu cử, lựa chọn cán bộ công đoàn các cấp, đảm bảo cán bộ công đoàn sau khi được bầu có đủ năng lực thực tế và đại diện được tiếng nói của đoàn viên, CBCCVCLĐ tại nơi làm việc.

- Rà soát, sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức thuộc công đoàn cơ sở cho phù hợp với điều kiện thực tế từng cơ quan, đơn vị.

- Định kỳ cập nhật số liệu về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ tại công đoàn cơ sở và báo cáo công đoàn cấp trên trực tiếp theo quy định.

      Trên đây là Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam và các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam có trách nhiệm cụ thể hóa chương trình hành động để triển khai có hiệu quả ở cấp mình. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở cơ sở và báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

           Nơi nhận:

       - Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN;

       - Ban Tổ chức TLĐLĐVN;

       - Các đ/c UV BCH, UBKT CĐVCVN;

       - Các công đoàn trực thuộc;

       - Các Ban CĐVCVN;

       - Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

Trần Đại Khu


Thông báo