nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii đảng cộng sản việt nam!
Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công Tọa đàm “Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”
16:56 - 01/12/2020

Chiều 30/11/2020, tại Hà Nội, Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Toạ đàm khoa học “Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Đến dự buổi Tọa đàm có: Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện lãnh đạo công đoàn các đơn vị trong Khối thi đua III thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí trong Thường trực và Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các công đoàn trực thuộc Công đoàn Học viện.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Phát biểu tại buổi Toạ đàm, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đánh giá cao sáng kiến của Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc tổ chức Tọa đàm với nội dung sâu sắc, có ý ngĩa thiết thực, là mô hình cần nhân rộng, và đề nghị sau Hội thảo, các cấp công đoàn cần chia sẻ, thông tin tới đoàn viên công đoàn, qua đó góp phần thiết thực vào việc bảo vệ chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Báo cáo tại Toạ đàm với chủ đề “Đặc điểm tình hình mới, nhận diện các nhóm thông tin sai lệch, xuyên tạc làm ảnh hưởng đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và những vấn đề đặt ra hiện nay”, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết, Công đoàn Việt Nam ra đời xuất phát từ đòi hỏi của phong trào công nhân Việt Nam. Là một tổ chức Công đoàn cách mạng, Công đoàn Việt Nam luôn gắn liền lợi ích giai cấp công nhân với lợi ích dân tộc, đồng hành với đất nước qua từng thời kỳ phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết và phát huy tinh thần yêu nước, ý thức giác ngộ giai cấp của công nhân, viên chức, người lao động cả nước tham gia đấu tranh giành chính quyền, đưa nhân dân ta thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Mọi hoạt động của Công đoàn Việt Nam đều phục vụ lợi ích của đất nước, của dân tộc và của công nhân, người lao động. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cũng dành nhiều thời gian thông tin về nội dung, phương thức các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước ta thời gian qua nhằm làm một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về thành tựu đổi mới của đất nước, về mục tiêu, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; về vị trí, vai trò, sứ mệnh của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị. Các nội dung thế lực thù địch tấn công tổ chức công đoàn thường tập trung vào vai trò của công đoàn trong bảo vệ quyền lợi người lao động, trong tham gia quản lý nhà nước và trong kiểm tra, giám sát.. 

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu khẳng định rằng, để tham gia đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm, sai trái của thế lực thù địch, tổ chức Công đoàn Việt Nam cần chú trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, dự báo về giai cấp công nhân và hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong giai đoạn chúng ta đã đàm phán, ký kết tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới với các đối tác trong khu vực và trên thế giới. Từ đó, đánh giá những tác động của bối cảnh mới đối với phong trào công nhân và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, nhằm từng bước hoàn thiện lý luận về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong tình hình mới; về vị trí, vai trò của công đoàn và những bài học kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong các cơ sở thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn...

Phát biểu thảo luận tại buổi Toạ đàm, các đại biểu đã tập trung làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về vị trí, chức năng, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đánh giá kết quả hoạt động, cũng như phân tích những nguyên nhân tác động đến tổ chức công đoàn trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đặc biệt, các ý kiến cũng tập trung làm rõ nội dung, phương thức mà Công đoàn Học viện và từng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn Học viện tham gia hiệu quả vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với bản sắc trường Đảng và vị trí công tác… Đồng thời, đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị mà các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tọa đàm đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức, củng cố, tăng cường niềm tin của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động đối với tổ chức Công đoàn và tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

BTG


Thông báo