chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3!
Công văn đôn đốc ủng hộ kinh phí xây dựng Khu Tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma; Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa
2016-06-29 10:54:30

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

Số:  79  /CĐVC

V/v đôn đốc ủng hộ kinh phí xây dựng Khu Tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma; Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày  7   tháng  4    năm 2016

Kính gửi: Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương

                    Công đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương

               

          Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại công văn số 218/TLĐ ngày 27/2/2015 và công văn số 2117/TLĐ ngày 24/12/2015 về việc ủng hộ kinh phí xây dựng Khu Tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma và Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa.

          Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có công văn số 59/CĐVC ngày 13/3/2015 và công văn số 375/CĐVC ngày 31/12/2015 về việc vận động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam ủng hộ kinh phí xây dựng hai khu tưởng niệm trên.

          Qua hơn một năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, lao động đã tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ. Tuy nhiên kết quả thu được chưa đạt chỉ tiêu đề ra về mức vận động và số người tham gia (có danh sách kèm theo).

          Để thực hiện tốt chỉ tiêu được giao, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động thực hiện tốt chỉ tiêu ủng hộ mỗi người một ngày lương để xây dựng Khu Tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma và mỗi người 20.000đ (hai mươi ngàn đồng) để ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa.

          Số tiền vận động được, đề nghị các đơn vị nộp trực tiếp về Công đoàn Viên chức Việt Nam hoặc chuyển khoản.

Tài khoản :  Công đoàn Viên chức Việt Nam:

                     102010000311252 Ng©n hµng TMCP Công thương Việt Nam, 

                     chi nhánh Nam Thăng Long.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, Ban CSPL.

TM.BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Đào Văn Ngọc


Thông báo