Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
Công văn V/v tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016)
2016-07-26 14:04:35

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

Số:  179/CĐVC                                                                                                               

V/v tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập                                           Hà Nội, ngày 18  tháng 7 năm 2016

Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016)                                                                                                                   

Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc

          Thực hiện Công văn số 1008/TLĐ, ngày 04/7/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016), Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn trực thuộc tập trung triển khai một số nội dung sau:

          1. Tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam gắn với tuyên truyền kết quả Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Có đề cương tuyên truyền kèm theo).

          2. Tổ chức tọa đàm, gặp mặt các thế hệ cán bộ công đoàn qua các thời kỳ; thăm hỏi, tặng quà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

          3. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… gắn với phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động và các phong trào thi đua do các cơ quan, đơn vị phát động.

          4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại cơ sở, chú trọng phổ biến các ca khúc viết về tổ chức Công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

          Các cấp Công đoàn căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiểu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. Kết thúc đợt tuyên truyền, đề nghị các cấp công đoàn tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về Công đoàn Viên chức Việt Nam (Qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 20/8/2016.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, TG.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phan Phương Hạnh


(GMT+7)
RSS

Thông báo