chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3!
Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất liền năm 2016
2016-06-29 10:55:24

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  82/HD-CĐVC

     Hà Nội, ngày  11  tháng  4  năm 2016

HƯỚNG DẪN
 Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2016

trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động

 

          Thực hiện Hướng dẫn số 382/HD-TLĐ ngày 24/03/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyên truyền về Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2016 trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện với những nội dung trọng tâm sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Nhằm củng cố nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội có liên quan đến biển, đảo Việt Nam, góp phần bồi đắp tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn và CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn.

          - Khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, động viên phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc tạo chuyển biến trong hành động, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội cao trong CBCCVCLĐ, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong nước và nước ngoài âm mưu lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc.

          - Giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam và bạn bè quốc tế hiểu kịp thời, chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách, hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo và biên giới một cách hòa bình, phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế; trách nhiệm, thiện chí của Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên biển Đông và biên giới Việt Nam.

          2. Yêu cầu

          - Công tác tuyên truyền cần tạo sự thống nhất cao trong CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền, thống nhất và nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ được Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra: “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.

          - Công tác tuyên truyền về biên giới trên đất liền, tuyên truyền biển đảo cần bảo đảm sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong toàn lực lượng làm công tác tuyên truyền: thông báo nội bộ, tuyên truyền miệng, báo chí và tuyên truyền đối ngoại.

          - Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền về biên giới trên đất liền và tuyên truyền về biển, đảo một cách nghiêm túc; chú trọng việc trao đổi kinh nghiệm, phối hợp giữa các lực lượng tham gia tuyên truyền.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

          1. Nội dung tuyên truyền

          1.1. Đối với tuyên truyền biển đảo

          - Tập trung tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ, sâu sắc những nội dung có liên quan đến biển, đảo Việt Nam trong các văn kiện, nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo: kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ ở biển, đảo.

          - Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật trong nước, các nước trong khu vực biển Đông và quốc tế về biển, đảo; các thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.

          - Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chú trọng tuyên truyền phát triển các ngành công nghiệp dầu khí, đánh bắt xa bờ và hậu cần nghề cá, kinh tế hàng hải, du lịch biển, đảo.

          - Tuyên truyền về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển, thu hút mạnh hơn mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên biển, đảo một cách bền vững.

          - Tuyên truyền về tấm gương tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; về các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển; về hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân, hạn chế hiện tượng ngư dân, tàu thuyền Việt Nam vi phạm các quy định của nước ngoài và ngư dân, tàu thuyền nước ngoài vi phạm các quy định của Việt Nam về biển, đảo.

          - Tích cực tuyên truyền về vấn đề biến đổi khí hậu; những cam kết và hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

          - Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đối ngoại để CBCCVCLĐ và nhân dân trong nước, bạn bè, dư luận quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ về lập trường chính nghĩa và tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên biển Đông.

          1.2. Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền

          a. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc

          - Tiếp tục tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và giá trị của việc xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước; nội dung các văn kiện pháp lý song phương về biên giới Việt Nam - Trung Quốc và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý biên giới trong giai đoạn hiện nay. Tập trung tuyên truyền quán triệt, làm rõ các nội dung, nhiệm vụ, quyền và lợi ích của các bên được quy định trong hai Hiệp định vừa ký kết trong năm 2015: Hiệp định về khu vực tàu thuyền tự do đi lại khu vực cửa sông Bắc Luân và Hiệp định hợp tác, khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc; đồng thời tuyên truyền về công tác triển khai thực hiện hai Hiệp định trên thực tế.

          - Chủ động, tích cực nắm, dự báo tình hình; kịp thời cung cấp đầy đủ, chính xác và xử lý nhanh chóng, tích cực thông tin, dư luận về những vấn đề phức tạp nảy sinh trên tuyến biên giới và khu vực biên giới.

          - Chú trọng động viên, khuyến khích CBCCVCLĐ tham gia ủng hộ các hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc; bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới. Tuyên truyền về hoạt động kết nghĩa giữa các đồn biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc và mối quan hệ thân thuộc truyền thống giữa các cụm dân cư hai bên biên giới; chú ý tuyên truyền góp phần nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến tham gia các công tác bảo vệ biên giới, lãnh thổ và phát triền kinh tế vùng biên.

          - Tích cực tuyên truyền nhằm góp phần ngăn chặn, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực và hành vi vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới. Tiếp tục đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, sai sự thật về vấn đề biên giới và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Tăng cường thông tin tuyên truyền nhằm củng cố lòng tin và xây dựng, bồi đáp mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.

          b. Đối với tuyến biên giới Việt Nam – Lào

            - Tiếp tục tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên biên giới đất liền đối với cả hai quốc gia Việt Nam và Lào trong bối cảnh hiện nay. Tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng và quản lý biên giới hòa bình, hữu nghị với bảo đảm an ninh biên giới, phát triển kinh tế - xã hội khu vực vùng biên; tập trung quán triệt, tuyên truyền nội dung các văn bản pháp lý song phương về biên giới mới được ký kết giữa hai nước.

          - Đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa nhằm bảo vệ, giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào. Khẳng định sự quan tâm, ủng hộ, tình cảm gắn bó thủy chung giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân ta với Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào.

          c. Đối với tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia

          - Chủ động nắm thông tin, phân tích và tổng hợp tốt tình hình, diễn biến trong xã hội và tâm trạng CBCCVCLĐ về các vấn đề có liên quan đến công tác biên giới.

          - Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Tuyên truyền củng cố niềm tin, tình đoàn kết, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của đội ngũ chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín tại địa phương đối với các hoạt động quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới theo quy định của pháp luật, ủng hộ các hoạt động gắn kết giữa nhân dân và chính quyền khu vực biên giới hai nước.

          - Tiếp tục đa dạng hóa các phương pháp, hình thức tuyên truyền. Tăng cường thông tin đối ngoại bằng các ngôn ngữ nước ngoài, giúp nhân dân thế giới có đầy đủ thông tin, hiểu và ủng hộ quan điểm giải quyết vấn đề biên giới của Việt Nam.

          - Ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các quan điểm, thông tin và hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới, lãnh thổ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Campuchia.

          2. Hình thức tuyên truyền

          - Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị để lựa chọn hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, đa dạng như: sách, báo, tài liệu tuyên truyền, panô, áp phích, tạp chí, bản tin, triển lãm, thi tìm hiểu; tổ chức các cuộc trao đổi, tọa đàm, đối thoại, hội nghị, hội thảo và các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin phù hợp khác.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Công đoàn Viên chức Việt Nam:

          - Xây dựng, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện và tổ chức các hoạt động tuyên truyền tới CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn.

          - Bản tin CĐVCVN tích cực, chủ động đưa tin, bài kịp thời, chính xác quan điểm, chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác biển, đảo và biên giới trên đất liền của tổ quốc.

          2. Các cấp công đoàn trực thuộc: Căn cứ hướng dẫn trên, các cấp công đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai hướng dẫn tuyên truyền đến  CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn trong cơ quan, đơn vị mình và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Viên chức Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo).

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TLĐ (để b/c);

- Các Công đoàn trực thuộc;

- Lưu TG, VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Phan Phương Hạnh


Thông báo