Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021!
Hướng dẫn tổ chức thực hiện tiếp đoàn viên và người lao động
2016-06-29 10:56:09

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMCÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 375/HD-CĐVC

Hà Nội, ngày 22  tháng 12  năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức thực hiện tiếp đoàn viên và người lao động

 

  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Quyết định số 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện tiếp đoàn viên và người lao động như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp công đoàn trong công tác tiếp đoàn viên, người lao động; giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  2. Xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp công đoàn trong triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  3. Thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ các chủ trương, giải pháp nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp đoàn viên và người lao động, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của công đoàn; tham gia tích cực, có hiệu quả với cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  II. NHIỆM VỤ

  1. Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức tiếp đoàn viên và người lao động thường xuyên các ngày làm việc; Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp đoàn viên và người lao động vào ngày thứ 4 tuần thứ nhất hàng tháng.

  2. Các cấp công đoàn xây dựng và ban hành nội quy, lịch tiếp công đoàn viên và người lao động; Chủ tịch công đoàn mỗi cấp ngoài việc tiếp đoàn viên và người lao động khi có yêu cầu, cần bố trí định kỳ tiếp mỗi tháng từ một đến hai ngày cụ thể.

  3. Các cấp công đoàn cần coi trọng và nâng cao trách nhiệm trong tiếp đoàn viên và người lao động, tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp, đổi mới phương pháp tiếp đoàn viên và người lao động, gắn việc tiếp đoàn viên và người lao động với việc xử lý, kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung xem xét thụ lý, giải quyết dứt điểm, đúng quy định các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của công đoàn.

  4. Đối với đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Nhà nước và người sử dụng lao động, công đoàn tổ chức phân loại chuyển đến cấp có thẩm quyền giải quyết, đồng thời tham gia giải quyết với những hình thức thích hợp để kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

  5. Hàng năm, Công đoàn Viên chức Việt Nam, các cấp công đoàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra trong đó có nội dung công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  - Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam thực hiện quản lý công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các công đoàn trực thuộc thực hiện; tổng hợp, đánh giá, báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam 06 tháng và 01 năm.

  - Các công đoàn trực thuộc thực hiện quản lý công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp quản lý; các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn đôn đốc kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  - Các cấp công đoàn duy trì thường xuyên việc theo dõi, báo cáo về Công đoàn Viên chức Việt Nam theo quy định.

  Căn cứ Hướng dẫn này, các công đoàn trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cấp công đoàn kịp thời báo cáo về Công đoàn Viên chức Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Ủy ban Kiểm tra TLĐ; (để B/c)

- Thường trực BTV CĐVCVN; (để B/c)

- Các công đoàn trực thuộc

Công đoàn Viên chức Việt Nam; (để thực hiện)

- Lưu: VP; UBKT.

T.M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

Đào Văn Ngọc

 


Thông báo