chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3!
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016
2016-08-18 14:07:46

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

Số:   16/HD-CĐVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2016

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016

     Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ, ngày 11 tháng 1 năm 2016 về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016, Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ), đoàn viên công đoàn lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc; truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (theo Hướng dẫn số 49/HD-CĐVC, ngày 3/3/2015 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII), tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội XI Công đoàn Việt Nam tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn giành thắng lợi mới ngay từ những tháng đầu năm mới Bính Thân.

3. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan toả rộng. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CBCCVCLĐ.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM:

1. Chủ đề, nội dung tuyên truyền, giáo dục

a. Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016) và đón Tết Nguyên đán Bính Thân.

- Tuyên truyền những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền các hoạt động của Chương trình “Tết sum vầy” do các cấp công đoàn tổ chức. Phản ảnh không khí đón Xuân của của đoàn viên công đoàn. Biểu dương các tập thể, cá nhân, có những việc làm thiết thực chăm lo trực tiếp đến đời sống của CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn. 

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; phân tích sâu sắc những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng ta trong 86 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.  

- Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhấn mạnh giai đoạn Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (năm 1941).

- Phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ, hội... Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

b. Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch).

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; các giá trị lịch sử, văn hoá của Khu di tích Đền Hùng; những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.
          - Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

c. Kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1/5/1886 -1/5/2016) gắn với hoạt động sơ kết 5 năm triển khai “Tháng công nhân” hằng năm và phát động Tháng Công nhân năm 2016, gắn với các hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Ôn lại  lịch sử vẻ vang ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2016) và ghi nhận những cống hiến to lớn của giai cấp công nhân Quốc tế trong phòng trào đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới vì hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

- Khẳng định ngày 1-5 là ngày hội lớn của nhân dân Việt Nam, ngày biểu dương sức mạnh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhấn mạnh vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam.

- Tổ chức sơ kết 5 năm triển khai Tháng Công nhân – tháng 5 hằng năm và phát động Tháng Công nhân năm 2016, trong đó tập trung vào các hoạt động nhằm chăm lo trí lực và thể lực cho người lao động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới (sẽ có hướng dẫn riêng).

d. Kỷ niệm 62 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ (7/5/1954-7/5/2016)

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

- Trân trọng và biết ơn những đóng góp to lớn của nhân dân ta và bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

e. Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016) gắn với sự kiện kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2016).

- Giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới; nhấn mạnh giai đoạn Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911).

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhấn mạnh tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động.

- Nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranh bác bỏ các luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thông qua đó, phát hiện và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiểu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng sinh nhật Bác.

- Các bản tin, website thông tin nội bộ trong hệ thống, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn.

g. Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016), 22 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 – 2/7/2016).

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và trong toàn xã hội về truyền thống lịch sử vẻ vang của giải cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, những quan điểm, chủ trương của Đảng về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Tuyên truyền về thời cơ và thách thức với tổ chức Công đoàn Việt Nam khi tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; giải quyết kịp thời những kiến nghị của đoàn viên về thời giờ làm việc, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, nhà ở, sinh hoạt văn hoá… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CBCCVCLĐ.

h. Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016)

- Bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- Những bài học về giành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 66 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn cách mạng mới.

2. Hình thức kỷ niệm

           - Tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, thăm hỏi đoàn viên công đoàn, CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

          - Tổ chức phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “uống nước nhớ nguồn”; “đền ơn đáp nghĩa”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

          - Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá. Xây dựng các công trình văn hóa gắn liền với các địa danh, các nhân vật lịch sử.

          - Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền (tài liệu, sách, báo, tờ rơi, tờ gấp, bản tin); tổ chức hội nghị, sinh hoạt công đoàn, các cuộc thi tìm hiểu, thi sáng tác văn học, nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật…

Công đoàn Viên chức Việt Nam yêu cầu các công đoàn trực thuộc căn cứ Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn của của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2016 để cụ thể hoá nội dung thực hiện cho phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và định kỳ báo cáo về Công đoàn Viên chức Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo).

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Bình Thân 2016!

2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016!

3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

4. CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

5. Tinh thần Ngày 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 bất diệt!

6. Tổ chức Công đoàn Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi “Năm phát triển đoàn viên – 2016”

7. Nhiệt liệt chào mừng 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) !

8. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2016!

9. Nhiệt liệt chào mừng 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016)!

10. CBCCVCLĐ tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

11. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh!

12. Nhiệt liệt chào mừng 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2016) và 22 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 – 2/7/2016)!

13. Nhiệt liệt chào mừng 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9!

14. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

15. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

16. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TLĐ (để b/c);

- Thường trực BTV (để b/c);

- Các Công đoàn trực thuộc;

- Lưu VT, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Phan Phương Hạnh

 

 


Thông báo