chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3!
Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất l­ượng hoạt động công đoàn cơ sở
2016-06-29 10:56:59

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

Số:    124  / HD - CĐVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Hà Nội, ngày  06  tháng 5  năm 2015

H­ƯỚNG DẪN

Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

 và đánh giá chất l­ượng hoạt động công đoàn cơ sở

 

     Căn cứ H­ướng dẫn số 1931/HD-TLĐ, ngày 27/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất l­ượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS); căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Thư­ờng vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam h­ướng dẫn việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất l­ượng hoạt động công đoàn cơ sở trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam nh­ư sau:

Phần thứ nhất

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. Mục đích, yêu cầu

1. Đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS nhằm đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; làm cơ sở cho công tác bình xét thi đua, khen thưởng để xây dựng CĐCS vững mạnh.

2. Nội dung xây dựng CĐCS vững mạnh và phương pháp đánh giá, xếp loại CĐCS phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn ở cơ sở và phải được thống nhất quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định.

3. Việc đánh giá, xếp loại CĐCS phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất, tránh tình trạng hình thức trong đánh giá, xếp loại chất lư­ợng hoạt động của CĐCS.

II. Đối t­ượng, căn cứ để đánh giá, xếp loại

1. Đối tượng áp dụng

-  Công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.

- Đối với các CĐCS thành lập mới, chia tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam cần có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên (CĐCS trường học tính theo năm học).

2. Căn cứ để đánh giá, xếp loại

Việc đánh giá, xếp loại chất l­ượng hoạt động của CĐCS phải được thực hiện hàng năm và căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, các nội dung của từng tiêu chuẩn để làm cơ sở chấm điểm xếp loại.

III. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại

1. Việc đánh giá, xếp loại phải bảo đảm tính khách quan, đánh giá đúng chất lượng hoạt động của từng loại hình công đoàn cơ sở theo các tiêu chí được quy định tại hướng dẫn này.

2. Đánh giá việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở, việc thực hiện kế hoạch hoạt động của công đoàn cấp trên.

3. Việc đánh giá, xếp loại do công đoàn cấp trên trực tiếp quyết định, trên cơ sở bảng tự đánh giá, xếp loại của công đoàn cơ sở.

4. Những công đoàn cơ sở thuộc đối tượng đánh giá, xếp loại mà không thực hiện việc đánh giá, xếp loại thì công đoàn cấp trên sẽ không có cơ sở để xem xét, thẩm định, xếp loại.

5. Chỉ xem xét, khen thưởng đối với những công đoàn cơ sở đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu và đạt tiêu chí cộng điểm của hướng dẫn này.

Phần thứ hai

BẢNG CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam xây dựng các bảng chấm điểm đối với các loại hình CĐCS như sau:

1. Bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở trong các cơ quan Nhà nước, cơ quan tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp (Biểu số 1)

2. Bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập (Biểu số 2).

3. Bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp Nhà nước (Biểu số 3).

4. Bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, đơn vị sự ngiệp ngoài công lập (Biểu số 4).

5. Bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại công đoàn bộ phận (Biểu số 5).

6. Bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại tổ công đoàn (Biểu số 6).

Phần thứ ba

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

I. Phương pháp chấm điểm hoạt động công đoàn cơ sở

1. Thang điểm:

1.1. Đối với các loại hình công đoàn cơ sở: Căn cứ mục đích, yêu cầu và nội dung ba tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh, thống nhất xây dựng thang điểm gồm 100 điểm, như sau:

- Tiêu chuẩn 1: 35 điểm;

- Tiêu chuẩn 2: 35 điểm;

- Tiêu chuẩn 3: 20 điểm;

- Điểm thưởng: 10 điểm.

1.2. Đối với công đoàn bộ phận, tổ công đoàn: Căn cứ nhiệm vụ của công đoàn bộ phận, tổ công đoàn, Công đoàn Viên chức Việt Nam xây dựng thang điểm gồm 100 điểm với nội dung như sau:

- Tiêu chuẩn chung: 90 điểm;

- Điểm thưởng: 10 điểm.

2. Cách chấm điểm

- Các nội dung tiêu chuẩn quy định tại Hướng dẫn này đều được xây dựng biểu điểm với số điểm tối đa theo quy định về thang điểm.

- Căn cứ mức độ kết quả đạt được của từng nội dung để tính điểm, kết quả đạt đến đâu thì chấm tương ứng.

- Chỉ cho điểm thưởng khi CĐCS, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn có những thành tích đặc biệt trong các nội dung của mục tiêu chuẩn cộng điểm (mục 4 của biểu chấm điểm đối với các loại hình công đoàn cơ sở; mục 2 của biểu chấm điểm công đoàn bộ phận, tổ công đoàn).

II. Xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở theo 4 mức sau:

1. Công đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh: là những CĐCS có tổng số điểm đạt 85 điểm trở lên, đồng thời có đủ các điều kiện sau:

1.1. Có thỏa ước lao động tập thể (đối với công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập); có các quy chế dân chủ ở cơ sở; có tập hợp ý kiến đoàn viên, kiến nghị với các cơ quan chức năng nhà nước (hoặc thông qua công đoàn cấp trên) tạo điều kiện, cơ chế phù hợp, thuận lợi cho đoàn viên, người lao động có việc làm, nâng cao thu nhập.

1.2. Không để xảy ra ngừng việc tập thể hoặc đình công trái pháp luật.

1.3. Không có tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc do lỗi chủ quan.

1.4. Không có đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

1.5. Không có tiêu chuẩn nào chấm đạt dưới 50% tổng số điểm.

2. Công đoàn cơ sở xếp loại khá: là những CĐCS đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm và những CĐCS đạt 85 điểm trở lên nhưng không được xếp loại vững mạnh do không đủ điều kiện quy định tại Điểm 1 nêu trên.

3. Công đoàn cơ sở xếp loại trung bình: là những CĐCS đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

4. Công đoàn cơ sở xếp loại yếu: là những CĐCS đạt dưới 50 điểm.

III. Xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn

1. Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở thành viên áp dụng theo tiêu chuẩn của bảng đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

2. Đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn bộ phận, tổ công đoàn theo 4 mức:

- Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn xếp loại tốt có tổng số điểm đạt 85 điểm trở lên.

- Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn xếp loại khá có tổng số điểm đạt từ 70 đến dưới 85 điểm trở lên.

- Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn xếp loại trung bình có tổng số điểm đạt từ 50 đến dưới 70 điểm trở lên.

- Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn xếp loại tốt có tổng số điểm đạt dưới 50 điểm.

Phần thứ tư

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Đối với công đoàn cơ sở

1. Đầu năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung tiêu chuẩn và đề ra giải pháp xây dựng CĐCS vững mạnh.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên ban chấp hành để trực tiếp theo dõi, hướng dẫn CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện những nội dung tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh.

3. Cuối năm ban chấp hành CĐCS hướng dẫn CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại; tổ chức thẩm định, đánh giá và quyết định xếp loại theo thẩm quyền.

4. Công khai cho đoàn viên công đoàn biết kết quả tự chấm điểm, đánh giá hoạt động trong năm của CĐCS, CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trước khi gửi hồ sơ lên công đoàn cấp trên trực tiếp.

5. Báo cáo công đoàn cấp trên trực tiếp thẩm định, đánh giá, chấm điểm và quyết định xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS theo quy định.

II. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

1. Đầu năm triển khai kế hoạch xây dựng CĐCS vững mạnh đến các CĐCS trực thuộc, trong đó nêu rõ các giải pháp thực hiện; tập trung hướng dẫn, hỗ trợ, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS nhất là giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đối với những CĐCS xếp loại trung bình, xếp loại yếu của năm trước.

2. Cuối năm hướng dẫn CĐCS đánh giá, xếp loại từ tổ công đoàn trở lên; tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá, chấm điểm và quyết định xếp loại CĐCS. Kết quả xếp loại CĐCS được công khai đến các CĐCS trực thuộc được biết.

3. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn hàng năm; đánh giá, rút kinh nghiệm công tác xây dựng CĐCS vững mạnh; cấp Giấy chứng nhận cho các CĐCS được xếp loại vững mạnh ba năm liên tục theo mẫu thống nhất do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành.

4. Những CĐCS xếp loại vững mạnh từ 95 điểm trở lên được bình xét, lựa chọn để khen thưởng hoặc đề nghị các hình thức khen thưởng theo quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam.

5. Trường hợp phát hiện CĐCS đã xếp loại nhưng không đủ điều kiện thì phải ra quyết định hủy bỏ kết quả đã công nhận.

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá, xếp loại hoạt động CĐCS hàng năm với Công đoàn Viên chức Việt Nam (qua Ban Tổ chức) trước ngày 20 tháng 12.

III. Đối với Công đoàn Viên chức Việt Nam

1. Căn cứ nội dung tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh và quy định về thang điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, xây dựng biểu chấm điểm chi tiết cho các loại hình CĐCS. Chỉ đạo và h­ướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện nội dung tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh và đánh giá, xếp loại. Kiểm tra, thẩm định việc đánh giá, xếp loại chất l­ượng hoạt động CĐCS của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

2. Xây dựng nội dung, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại đối với CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn để triển khai thực hiện thống nhất đến các cấp công đoàn trực thuộc.

3. Hàng năm hướng dẫn các cấp công đoàn chấm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tất cả CĐCS có thời gian hoạt động đủ 12 tháng trở lên theo quy định

4. Lựa chọn những CĐCS xếp loại vững mạnh từ 95 điểm trở lên để khen thưởng hoặc đề nghị các hình thức khen thưởng theo quy chế của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

5. Trực tiếp kiểm tra, phúc tra, đánh giá, chấm điểm, xếp loại đối với những CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

6. Cuối năm tổ chức sơ kết, đánh giá công tác xây dựng CĐCS vững mạnh và các hình thức động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng CĐCS vững mạnh theo Quy chế khen thưởng ban hành theo Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Quy chế khen thưởng của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

7. Tổng hợp, báo cáo kết quả xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá, xếp loại hoạt động CĐCS hàng năm về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tổ chức) trước ngày 20 tháng 01 của năm sau.

H­ướng dẫn này thay thế Hư­ớng dẫn số 247/HD-CĐVC ngày 17/8/2011 của Ban Th­ường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, đ­ược phổ biến đến các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:

- Tổng Liên đoàn LĐVN (để báo cáo);

- Các công đoàn trực thuộc (để thực hiện);

- Các đồng chí UVBCH CĐVCVN (để chỉ đạo);

- Các Ban CĐVCVN (để phối hợp chỉ đạo);

- Lưu ToC, VT.

TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

Nguyễn Giang Tuệ Minh

 

 

 


Thông báo