chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3!
Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
2016-06-29 10:57:52

 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

Số:  131/HD-CĐVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 5  năm 2015

HƯỚNG DẪN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

 “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

 

Căn cứ Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1564 QĐ/TLĐ ngày 24/12/2014 và Hướng dẫn số 149 HD/TLĐ, ngày 04/02/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam như sau:

I. NGUYÊN TẮC XÉT VÀ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” được xét tặng hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), hoặc nhân dịp Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam.

2. Việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và trao tặng Kỷ niệm chương được quy định tại hướng dẫn này phải đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, công khai và kịp thời.

3. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” được tặng một lần cho các cá nhân. Những người đã được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” thì không xét tặng Kỷ niệm chương.

4. Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian thi hành kỷ luật. Thời gian chịu hình thức kỷ luật không được tính vào thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.

5. Chưa xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc liên quan đến các vụ án mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

1. Đối tượng, tiêu chuẩn

1.1. Cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn

- Cán bộ công đoàn chuyên trách và ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở trở lên có thời gian công tác công đoàn từ đủ 20 năm trở lên (liên tục hoặc cộng dồn).

Thời gian tham gia công tác công đoàn không chuyên trách được nhân hệ số 1,5 để tính xét tặng; thời gian tham gia công tác không chuyên trách trong các công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được nhân hệ số 2 để tính xét tặng.

- Cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên tục 02 khóa.

- Cán bộ công đoàn giữ chức danh Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trọn 01 khóa.

- Công chức, viên chức có thời gian công tác từ đủ 25 năm trở lên (liên tục hoặc cộng dồn) làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của tổ chức công đoàn các cấp.

- Cán bộ lãnh đạo từ trưởng phòng, ban trở lên có thời gian công tác từ đủ 25 năm trở lên (liên tục hoặc cộng dồn) làm việc tại các doanh nghiệp thuộc tổ chức công đoàn các cấp.  

1.2. Cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn

Cá nhân có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác, hoặc hỗ trợ góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn có thời gian giữ chức vụ từ đủ 5 năm trở lên gồm:

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bộ trưởng, thứ trưởng và tương đương; trưởng, phó các Ban của Đảng; bí thư, phó bí thư Đảng đoàn, ban cán sự Đảng; vụ trưởng, cục trưởng, viện trưởng và tương đương trở lên.

- Bí thư, Phó Bí thư, Thường vụ Đảng ủy, trưởng các ban Đảng của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

- Bí thư, phó bí thư đảng ủy; Chủ tịch hội đồng quản trị; Giám đốc, hiệu trưởng; Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các đơn vị, doanh nghiệp có số lượng từ 1000 đoàn viên công đoàn trở lên.

1.3. Cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp trong việc phát triển tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ cho hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam nói riêng, tổ chức Công đoàn nói chung: Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam lập hồ sơ trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, quyết định.

1.4. Cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam có hành động dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam: Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam lập hồ sơ trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, quyết định truy tặng.

2. Điều kiện

2.1. Đối với cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn

- Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn được giao trong 03 năm liên tục liền kề với năm đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.

 - Chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xét tặng Kỷ niệm chương khi có 03 năm liên tục công đoàn cơ sở được công nhận vững mạnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt liền kề với năm đề nghị tặng Kỷ niệm chương.

2.2. Đối với cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn

Trong thời gian xét tặng Kỷ niệm chương phải có 05 năm liền kề với năm đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, lao động theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Luật Công đoàn.

2.3. Đối với các cá nhân khác: Có thành tích xuất sắc trong việc củng cố quan hệ hợp tác, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn.

III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ, QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH XÉT TẶNG VÀ TỔ CHỨC TRAO TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương

Hồ sơ lập 02 bộ, 01 bộ gửi Công đoàn Viên chức Việt Nam, 01 bộ lưu tại đơn vị đề nghị. Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của đơn vị  (Theo mẫu số 1).

- Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Theo mẫu số 2A và 2B).

- Bản khai cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có xác nhận của công đoàn cơ sở (theo mẫu phụ lục số 3).

2. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương

- Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) các công đoàn trực thuộc chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định, xét duyệt hồ sơ, tổng hợp danh sách và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương, gửi về Công đoàn Viên chức Việt Nam trước ngày 01/6 hàng năm.

- Ban Tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam chịu trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp danh sách trình Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét tặng Kỷ niệm chương.

3. Tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương

- Việc trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân phải được tổ chức trang trọng tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc công đoàn cấp cơ sở.

- Thời gian tổ chức trao tặng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) hàng năm hoặc tại hội nghị, đại hội công đoàn các cấp.

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

1. Quyền và trách nhiệm của các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương

- Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương được nhận Kỷ niệm chương, giấy chứng nhận theo Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tiền thưởng theo quy định.

- Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương có trách nhiệm giữ gìn, tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

2. Xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tặng Kỷ niệm chương chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị xét tặng.

- Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về việc xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Thi đua khen thưởng hiện hành. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Hướng dẫn số 54/HD-CĐVC ngày 23/3/2010 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam có trách nhiệm triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn ” theo đúng các quy định tại Hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, cần báo cáo về Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam (qua Ban Tổ chức) để xem xét, giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Các công đoàn trực thuộc CĐVCVN;

- Ban Tổ chức TLĐ (để báo cáo);

- Các đồng chí UVBCH CĐVCVN;

- Các Ban CĐVCVN;

- Lưu ToC, VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Giang Tuệ Minh

Mẫu số 1

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………………

 

Số: ………

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ………, ngày …… tháng …… năm ………

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

 

            Kính gửi:………………………………………………………..

 

Căn cứ Hướng dẫn số………/HD-CĐVC ngày……./5/2015 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”,

Căn cứ Biên bản Hội nghị Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) Công đoàn……………………………………. ngày …….tháng……. năm……..về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”,

Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) Công đoàn…………………………….., đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam xét duyệt tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho ……. cá nhân (Có hồ sơ gửi kèm theo).

Trong đó:

- Đối tượng là cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn ……… người.

- Đối tượng là cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn ……….. người.

- Đối tượng là cá nhân khác……… người.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu……………

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 (BAN CHẤP HÀNH)

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 2A

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………………

 

 

Số: ………

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

………, ngày …… tháng …… năm ………

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

(Kèm theo Tờ trình số……ngày……tháng ……năm……

của Ban Thường vụ  Công đoàn…………….………………….…)

(Đối với các cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn)

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Đơn vị

Số năm công tác công đoàn

Số năm được

quy đổi

Tổng

 số năm

Ghi

 chú

1

2

3

4

5

6

7=5+6

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 2B

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………………

Số: ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày …… tháng …… năm ………

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

(Kèm theo Tờ trình số……ngày……tháng ……năm……

của Ban Thường vụ Công đoàn…………….…………………………)

(Đối với các cá nhân có công lao đóng góp xây dựng

tổ chức công đoàn và các cá nhân khác)

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Đơn vị

Thành tích đã đóng góp

cho tổ chức công đoàn

Ghi

 chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 3

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

                                                                                       

……………, ngày …… tháng …….. năm ………

BẢN KHAI CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Họ và tên: ………………………………………………………………….

Chức vụ hiện nay:

          - Công đoàn:………………………………………………………………..

          - Chuyên môn:………………………………………………………………

 

 

TT

 

Đơn vị công tác

 

Từ ngày

 

Đến ngày

Chức vụ công đoàn

Xác nhận của CĐCS

(Đóng dấu ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Trên đây là bản khai thời gian công tác công đoàn, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 ĐỀ NGHỊ TẶNG

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu số 4

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                       

……………, ngày …… tháng …….. năm ………

 

 

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

(Đối với các cá nhân có công lao đóng góp xây dựng

tổ chức công đoàn và các cá nhân khác)

Họ và tên: ………………………………………………………………….

Chức vụ hiện nay…………………………………………………………..

          ………………………………………………………………………………

 

 

TT

 

Đơn vị công tác

 

Từ

ngày

 

Đến ngày

 

Chức vụ

chuyên môn

Xác nhận của CĐCS

(Đóng dấu ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Trên đây là bản khai thời gian công tác, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 ĐỀ NGHỊ TẶNG

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

  

 


Thông báo