Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021!
Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2016
2016-11-10 14:10:03

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

Số:   06 /KH-CĐVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng  01  năm 2016

KẾ HOẠCH

Công tác kiểm tra năm 2016

     Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành; Chương trình công tác toàn khóa, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam; Kế hoạch số 232/KH-CĐVC ngày 25/8/ 2015 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/ 2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm đánh giá đúng thực chất tình hình triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức công đoàn, làm rõ những ưu điểm để phát huy, những tồn tại, hạn chế để khắc phục.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn. Bảo đảm công tác thu, phân cấp thu, phân phối nguồn thu, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo đúng quy định. Bảo đảm nguyên tắc và quy trình kiểm tra.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, Luật Công đoàn năm 2012; Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam và nghị quyết đại hội công đoàn cùng cấp;

- Việc triển khai Kế hoạch số 232/KH-CĐVC ngày 25/8/2015 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn;

- Việc thực hiện các quy chế hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và ban thanh tra nhân dân;

- Công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra công đoàn;

- Việc thực hiện hướng dẫn số 124/HD-CĐVC ngày 06/5/2015 xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở;

- Việc thực hiện hướng dẫn số 125/HD-CĐVC ngày 06/5/2015 tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;

- Công tác phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; hội nghị người lao động;

- Công tác chỉ đạo công đoàn cấp dưới phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; hội nghị người lao động (với công đoàn cấp trên cơ sở).

- Công tác thông tin báo cáo 6 tháng, báo cáo hàng năm.

2. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn

- Việc chấp hành quy chế quản lý tài chính công đoàn và hướng dẫn về công tác tài chính của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

- Việc thực hiện chế độ kế toán đối với công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở. Cụ thể là:

+ Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách được Công đoàn Viên chức Việt Nam giao hàng năm;

+ Tổ chức duyệt dự toán, quyết toán ngân sách công đoàn cơ sở trực thuộc (đối với công đoàn cấp trên cơ sở);

+ Thực hiện nghiệp vụ thu, nghiệp vụ chi ngân sách công đoàn, mở các sổ sách theo quy định;

+ Chấp hành báo cáo dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách công đoàn nộp Công đoàn Viên chức Việt Nam theo quy định.

3. Kiểm tra việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Việc ban hành và thực hiện nội quy, lịch tiếp cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động theo Hướng dẫn số 357/HD-CĐVC ngày 22/12/2014 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam.

- Việc giải quyết và tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo Quyết định số 254/QĐ-TLĐ, ngày 05/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

4. Kiểm tra khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết và các quy định của công đoàn

Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp chủ động tổ chức kiểm tra khi phát hiện tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, chỉ thị, nghi quyết và các quy định của công đoàn.

III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

- Công đoàn Viên chức Việt Nam.

- Các công đoàn trực thuộc.

- Một số công đoàn cơ sở thuộc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Cán bộ, đoàn viên trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam

- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam xây dựng chương trình, thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch. Dự kiến kiểm tra 17 đơn vị (có danh sách kèm theo).

- Các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam căn cứ kế hoạch kiểm tra năm 2016, bố trí thời gian tham gia các đoàn kiểm tra khi được phân công.

2. Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Căn cứ kế hoạch kiểm tra năm 2016 của Công đoàn Viên chức Việt Nam và chương trình công tác của ban chấp hành công đoàn cùng cấp, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp với tình hình đặc điểm của các đơn vị cấp dưới; tổ chức kiểm tra được ít nhất 25% công đoàn trực thuộc, chỉ đạo 100% đơn vị cấp dưới kiểm tra đồng cấp;

- Kiểm tra đồng cấp hàng năm tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ít nhất 01 lần/năm;

- Căn cứ Kế hoạch này,  xây dựng kế hoạch kiểm tra của công đoàn cấp trên tiếp cơ sở, tiến hành kiểm tra và gửi thông báo kết luận kiểm tra đồng cấp và cấp dưới về Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam.

3. Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở trực thuộc

Xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2016 và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra đã đề ra; phấn đấu 100%  đơn vị thực hiện kiểm tra đồng cấp. Gửi thông báo kết luận kiểm tra đồng cấp hàng năm về Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Ủy ban kiểm tra các công đoàn trực thuộc căn cứ Kế hoạch này, căn cứ phương hướng hoạt động năm 2016 của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cùng cấp và tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra theo quy định và báo cáo về Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Nơi nhận:

- Ban Chấp hành CĐVCVN (để b/c);

- Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (để b/c);

- Các công đoàn trực thuộc (để thực hiện);

- Các ủy viên UBKT CĐVCVN (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP UBKT.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Đào Văn Ngọc

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KIỂM TRA NĂM 2016

(Kèm theo Kế hoạch số   06   /KH-CĐVC, ngày   11  tháng   01  năm2016)

TT

TÊN ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

1

Công đoàn Kiểm toán Nhà nước

Quý I

2

Công đoàn Hội Luật gia Việt Nam

Quý II

3

Công đoàn  Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số

4

Công đoàn Hội Nhà báo Việt Nam

5

Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao

6

Công đoàn Văn phòng Chính phủ

7

Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam

8

Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam

Quý III

9

Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng

10

Công đoàn Bộ Tư pháp

11

Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam

12

Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ

13

Công đoàn Viên chức Việt Nam

14

Công đoàn Hội Nông dân Việt Nam

15

Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương

16

Công đoàn Ban Nội chính Trung ương

Quý IV

17

Công đoàn Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  11   tháng 01   năm 2016

TRÌNH TỰ KIỂM TRA

CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC

(Kèm theo Kế hoạch số 06 ngày 11 thán 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam

về công tác kiểm tra năm 2016)

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế về tổ chức, cán bộ công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam;

Thực hiện Kế hoạch số:  06 /KH-CĐVC ngày 11  tháng  01  năm 2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về công tác kiểm tra năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam xây dựng trình tự kiểm tra các công đoàn trực thuộc như sau:

1. Trình tự kiểm tra

- Đơn vị được kiểm tra giới thiệu thành phần tham dự;

- Phát biểu của lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam (nếu có);

- Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra;

- Đơn vị được kiểm tra báo cáo các nội dung theo yêu cầu;

- Đoàn kiểm tra xem xét các hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến các nội dung kiểm tra; trao đổi một số nội dung liên quan trong quá trình kiểm tra.

- Đơn vị được kiểm tra giải trình các nội dung;

- Phát biểu của đại diện Đảng ủy đơn vị (nếu có);

- Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo biên bản xác nhận kết quả kiểm tra;

- Đơn vị được kiểm tra được trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo biên bản xác nhận kết quả kiểm tra;

- Trưởng đoàn kiểm tra và đại diện đơn vị được kiểm tra ký biên bản xác nhận kết quả kiểm tra;

- 10 ngày sau khi kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra ra thông báo kết luận kiểm tra: 1 bản gửi đơn vị được kiểm tra, 1 bản gửi công đoàn cấp trên trực tiếp, 1 bản lưu.

2. Thành phần, thời gian kiểm tra

2.1. Đoàn kiểm tra

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam;

- Cán bộ các ban Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam;

* Đại diện Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam.

2.2. Đơn vị được kiểm tra

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn;

- Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra (các công đoàn không có ủy ban kiểm tra);

- Ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành công đoàn;

- Đại diện ban thanh tra nhân dân;

- Cán bộ chuyên trách công đoàn;

2.3. Thời gian kiểm tra

Thời gian kiểm tra: 01 ngày (đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở); 01 buổi (với công đoàn cơ sở trực thuộc).

* Liên hệ kiểm tra: Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam (ĐT: 043.767.6360 – 0912 571 708).


Thông báo