Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!
Khơi dậy, ý chí, khát vọng và đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam trong tình hình mới
12:24 - 13/12/2021

.

CHUYÊN ĐỀ 2

KHƠI DẬY Ý CHÍ, KHÁT VỌNG VÀ ĐỒNG THUẬN XÃ HỘI

GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

(Chuyên đề phục vụ Hội nghị để nghiên cứu, quán triệt, triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ

Đại hội XIII của Đảng tại Công đoàn Viên chức Việt Nam, tài liệu lưu hành, sử dụng nội bộ)

-----

ĐẶT VẤN ĐỀ

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, đó là: “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”[1] và xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trở thành nước phát triển.

Để đạt được mục tiêu và khát vọng lớn lao đó của Đảng và dân tộc ta, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, đó là chúng ta cần biết: “phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”[2]. Đặc biệt, một trong những việc rất quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ ngành Công đoàn, như Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc”[3].

Có thể thấy rằng, vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là với người cán bộ Công đoàn trong tình hình mới cần biết khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng cống hiến, phát huy trí tuệ, đổi mới sáng tạo, lòng tự hào dân tộc để góp phần “củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội”[4] qua đó góp phần: “Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp và cộng đồng tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước”[5] để góp phần xây dựng quốc gia phát triển trong thời gian tới, như Đại hội XIII của Đảng đề ra và Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới”.

NỘI DUNG

1. Ý chí

Ý chí, đó là mặt năng động của ý thức và biểu hiện ở năng lực thực hiện những hành động có mục đích, đòi hỏi phải có sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn. Ý chí là một phẩm chất tâm lý cá nhân, ý chí phản ánh mục đích của hành động, mục đích hành động do các điều kiện của hiện thực khách quan quy định. Ý chí được xem là mặt năng động của ý thức, mặt biểu hiện cụ thể của ý thức trong thực tiễn, vì ở đó con người tự giác được mục đích của hành động, đấu tranh động cơ, lựa chọn được các biện pháp vượt qua trở ngại, khó khăn để thực hiện mục đích. Theo từ điển tiếng Việt, khái niệm ý chí, đó là: “Khả năng tự xác định mục đích cho hành động và hướng hoạt động của mình khắc phục khó khăn nhằm đạt mục đích đó. Sức mạnh của ý chí”[6]

Trong nội dung các bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta cũng không ít lần nhắc đến việc khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, Đại hội cũng nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao: “tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách và ý chí, khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, cùng các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân,..”[7].

2. Khát vọng

Trong lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy, mỗi thành công dù lớn dù nhỏ thường bắt đầu hình thành và lớn lên từ hoài bão, ước mơ, khát vọng lớn. Đối với mỗi người, khát vọng chính là động lực để sống, để cống hiến. Đối với mỗi quốc gia, dân tộc, khát vọng chính là động lực để tồn tại và phát triển. Khát vọng chính là điểm xuất phát, là ngọn nguồn của mọi thành công; không có khát vọng thì nhất định sẽ không đạt được bất cứ kết quả nào, mục tiêu nào. Theo từ điển tiếng Việt, khát vọng đó là: “Mong muốn, đòi hỏi với một sức thôi thúc mạnh mẽ”[8]. Có thể nói rằng, trong mỗi con người chúng ta đều có khát vọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là hiện thân của bậc Vĩ nhân - Người đã hiến dâng trọn đời mình vì nước, vì dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản vô giá của Đảng, dân tộc và nhân dân ta, trong đó, khát vọng độc lập dân tộc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là mạch nguồn xuyên suốt cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh. Người nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”[9]. Khát vọng “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” cũng đã trở thành tiêu ngữ của mọi văn bản quốc gia[10].

Về cơ sở tiền đề, khát vọng “phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” được bắt nguồn từ niềm tin vững chắc vào cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; niềm tin vào bản lĩnh và kinh nghiệm mà Đảng ta đã kiểm nghiệm, đúc kết trong thực tiễn lãnh đạo đất nước hơn 90 năm qua. Về ý nghĩa “khát vọng Việt Nam”, có giá trị định hướng, tạo động lực phát triển, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để tiến ra biển lớn.

Có thể nói rằng, việc đưa thành tố “phát huy ý chí, khát vọng” vào chủ đề Đại hội XIII của Đảng nhằm tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của ý chí, khát vọng vươn tới tương lai tươi sáng tốt đẹp của dân tộc là hết sức đúng đắn và cần thiết, hợp xu thế thời đại. Trong các bài tham luận, phát biểu tại Đại hội và đặc biệt trong Đại hội XIII của Đảng, không ít lần nhắc đến hai từ “khát vọng” phấn đấu đến năm 2045 - nước ta trở thành nước phát triển. Đích đến trở thành nước phát triển vẫn là hành trình dài phía trước, vì thế, chúng ta rất cần có khát vọng vươn lên và bản lĩnh, ý chí, quyết tâm mạnh mẽ của cả dân tộc tiến ra biển lớn, trong đó, có vai trò to lớn của Công đoàn Việt Nam.

Vì thế, một trong những nội dung quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo, Đảng chỉ rõ: “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư..” để góp phần thực hiện mục tiêu lớn lao đó.

3. Đồng thuận xã hội

Trong lịch sử dựng nước, giữ nước mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc, đồng thuận xã hội và đoàn kết toàn dân tộc vừa là nét đẹp truyền thống, vừa là động lực chủ yếu, là nhân tố góp phần quyết định mọi thắng lợi của đất nước.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò đại đoàn kết toàn dân tộc, khi Người nói đến đại đoàn kết cũng chính là nói đến “đồng thuận xã hội” dù trong bối cảnh nào, với bất cứ đối tượng nào. Để xây dựng đồng thuận xã hội, Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để các giai cấp, tầng lớp tự nguyện thống nhất với nhau. Báo cáo tại Hội nghị Trung ương 3 (khóa II), Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên cần chống khuynh hướng đoàn kết một chiều, đoàn kết mà không có đấu tranh đúng mức, cần đấu tranh chống sự đồng thuận theo kiểu “bằng mặt mà không bằng lòng” đó là đồng thuận một cách hình thức, không thực chất cần phải loại bỏ. Hồ Chí Minh cũng luôn dành cho nhân dân bằng tình yêu thương bao la, đối với Người: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân” và niềm tin mãnh liệt “Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”[11] qua đó, cho thấy Người rất coi trọng vai trò và sức mạnh của Nhân dân.

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế ngày nay, Đảng ta luôn biết tập hợp lực lượng rất linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tế để tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần phát triển đất nước, phục vụ cho mục tiêu chung của quốc gia, dân tộc. Đồng thuận xã hội, cũng là khái niệm lần đầu tiên được Đảng ta sử dụng chính thức trong Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX[12]. Thuật ngữ này sau đó được sử dụng thường xuyên trong một số văn kiện, nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thuận xã hội được coi như một phương thức để tạo dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta chỉ rõ: “đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung…để tập hợp, đoàn kết mọi người vào mặt trận chung, tăng cường đồng thuận xã hội”[13]. Đặc biệt trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định, một trong những giải pháp quan trọng, đó là chúng ta phải biết khơi dậy: “đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc”[14]. Về vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân, Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo hướng thiết thực, tăng cường đồng thuận xã hội,..”[15].

4. Khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng, đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong tình hình mới

Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhận định: “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc”[16]. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng, đó là: “Xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam”[17]. Đối với xây dựng, hoàn thiện tổ chức, bộ máy cán bộ, công chức nước ta thời gian tới đủ sức đáp ứng yêu cầu mới, Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tính chuyên nghiệp cao, có năng lực sáng tạo dựa trên cạnh trạnh về tuyển dụng, chế độ đãi ngộ và đề bạt”[18].

Với tổ chức Công đoàn, để cụ thể hóa quan điểm Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Trong đó, về quan điểm chỉ đạo nêu rõ: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội”[19].

Có thể nói rằng, việc khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước, định hướng dư luận xã hội tích cực, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy nguồn lực trí tuệ trong và ngoài nước không chỉ là nhu cầu, mong muốn của Đảng và Nhà nước, đó còn là yêu cầu khách quan cho sự tồn tại, phát triển xã hội, trong đó, có Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới của đất nước.

4.1. Khơi dậy mạnh mẽ ý chí và khát vọng cống hiến phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến là truyền thống quý báu của dân tộc ta được hun đúc qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong đó, Đảng ta trải qua hơn 90 năm lãnh đạo đất nước, công tác đại đoàn kết toàn dân tộc đã không ngừng được hun đúc, củng cố và ngày càng phát triển, góp phần quan trọng làm lên những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử dân tộc và nhân loại, đem lại độc lập, tự do cho dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng đất nước ta như ngày nay. Như đồng chí Tổng Bí thư của Đảng nhiều lần khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[20], trong đó, luôn có sự đồng hành và vai trò đóng góp to lớn của Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp chung của dân tộc.

Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhấn mạnh “khát vọng Việt Nam”, “khát vọng phát triển” chính là khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để phát triển đất nước. Đây cũng chính là sự phản ánh nhận thức mới, từ sự kế thừa truyền thống dân tộc đến đến tinh hoa thời đại “Khát vọng Việt Nam” được thể hiện ngay trong chủ đề Đại hội XIII, có ý nghĩa như một tuyên bố chính trị về quan điểm, đường lối của Đảng: “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới..; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”[21].

4.2. Khơi dậy, phát huy nguồn lực trí tuệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng nhân tài

Nhân tài là người có lý tưởng cao đẹp, có trí tuệ sáng tạo đóng góp nhiều giá trị cho dân tộc, nhân loại. Cha ông chúng ta luôn trân trọng nhân tài, đỉnh cao tư tưởng đó thể hiện trong bài văn bia của nhà văn hóa lớn Thân Nhân Trung dưới triều vua Lê: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp kém”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng sử dụng nhân tài, đó là lòng tha thiết thực sự cầu hiền tài, xuất phát từ tư tưởng nhân văn, nhân nghĩa, dựa trên tinh thần đại đoàn kết dân tộc, vì Tổ quốc trên hết. Với tư tưởng xuyên suốt đó, Bác đã phát hiện, cảm hóa, trọng dụng nhiều nhân tài trong lịch sử nước nhà.

Trong thời kỳ đổi mới và mở rộng hội nhập quốc tế hiện nay, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta, trong đó, có vai trò Công đoàn luôn biết trọng dụng, phát huy nhân tài vào đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước với rất nhiều tấm gương tiêu biểu, người tốt việc tốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Đại hội XIII của Đảng: “Phát triển mạng lưới kết nối nhân tài người Việt Nam” và “Đổi mới chế độ tuyển dụng, sử dụng, trọng dụng nhân tài trong quản lý, quản trị nhà nước, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”[22]. Đối với tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong bối cảnh mới, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị, nêu rõ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng, chất lượng, có trí tuệ”[23]. Có thể thấy rằng, đối với người cán bộ Công đoàn cần phải có trí tuệ và biết phát huy trí tuệ.

Tuy nhiên để khơi dậy, phát huy được mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng trí tuệ trong mỗi công đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động, trí tuệ của người Việt Nam ở nước ngoài, thì vai trò tổ chức Công đoàn và nhân tài thực sự biết vận dụng sức mạnh đoàn kết, như lời Bác dạy “Đoàn kết, đoàn đoàn, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”; biết cách phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài vào trong xây dựng và phát triển, chấn hưng đất nước. Thực hiện khát vọng Việt Nam: “khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh”[24], trong đó “phát huy tối đa nhân tố con người; con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển”[25] như Đại hội XIII của Đảng.

Như vậy, có thể thấy rằng, cốt lõi khát vọng Việt Nam là khát vọng phát triển làm cho dân tộc cường thịnh, văn minh, nhân dân hạnh phúc. Khát vọng thiêng liêng, lớn lao đó được thực hiện với sự cố kết, đồng tâm, nhất trí của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo của Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó sẽ là nhân tố góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ của Công đoàn.

4.3. Xây dựng đồng thuận xã hội và phát huy mãnh mẽ vai trò, sức mạnh của Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam trong tình hình mới

Đồng thuận xã hội cũng chính là nền tảng của đại đoàn kết toàn dân tộc, là yếu tố căn bản góp phần ổn định xã hội và phát triển, chấn hưng đất nước.

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đồng thuận xã hội, trong quá trình đổi mới và qua các nội dung văn kiện của Đảng, nhất là tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa IX) đã ra Nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nghị quyết này chính thức đặt vấn đề xây dựng đồng thuận xã hội lên một tầm cao mới và đến Đại hội XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định “Tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích của dân tộc” và chỉ rõ “Cần đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, một yếu tố quan trọng để đạt được sự đồng thuận xã hội”[26]. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, khái niệm “đồng thuận xã hội”[27] tiếp tục được Đảng ta khẳng định.

Có thể nói rằng, không phải ngẫu nhiên trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định: “Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp..; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung trực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo”[28].

4.4. Khơi dậy niềm tự hào, truyền cảm hứng ý chí, khát vọng cống hiến, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam trong tình hình mới

Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng ta đã chỉ rõ: “Có cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến vì đất nước, tạo động lực và áp lực để mọi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, tận tụy phục vụ nhân dân; có cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”[29].

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” nêu rõ sự cần thiết xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn: “có bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động. Người đứng đầu tổ chức công đoàn phải có uy tín cao, am hiểu sâu sắc và có kinh nghiệm thực tiễn về công tác vận động quần chúng, nhất là vận động công nhân, người lao động và chủ doanh nghiệp”[30].

Như vậy, có thể thấy rằng, đối với mỗi cán bộ, công chức, Công đoàn cần  phải có uy tín, trí tuệ, năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, là hạt nhân tập hợp, đoàn kết người lao động. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn, trong đó cần “Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, trình độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động…cho đoàn viên, người lao động”.

Việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, hiểu biết pháp luật của mỗi đoàn viên, người lao động có vai trò rất quan trọng đến hoạt động Công đoàn và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh trong bối cảnh đất nước ta ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng được người cán bộ Công đoàn:“Có bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động” là việc rất quan trọng, đó sẽ là nhân tố góp phần vào việc xây dựng người cán bộ Công đoàn toàn diện, có bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động trong bối cảnh mới hiện nay, chúng ta cần: “Tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cán bộ công đoàn, nhất là cấp cơ sở”[31].

Đặc biệt, trong hoạt động của Công đoàn với môi trường rất đặc thù của Ngành nhằm phát động phong trào, khơi dậy ý chí đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến của mỗi người, chúng ta cần thực hiện có hiệu quả “Cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến vì đất nước, tạo động lực và áp lực để mọi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, tận tụy phục vụ nhân dân” như nội dung Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ đối với vai trò, nhiệm vụ, hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới. Đồng thời, đó cũng chính là góp phần thực hiện có hiệu quả “Cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung” trong thực tiễn công tác theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ta đã đề ra.

LIÊN HỆ THỰC TIỄN

1) Căn cứ vào nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tham khảo nội dung Chuyên đề và nghiên cứu, tìm hiểu thêm một số tài liệu chủ yếu sau:

- Ban Tuyên giáo Trung ương: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

 - Ban Tuyên giáo Trung ương: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa), Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

- Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị: “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

2) Các đồng chí tự liên hệ và vận dụng sáng tạo vào trong thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị của mình; trách nhiệm của bản thân về phát huy ý chí, tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước, đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị.

3) Giải pháp để khơi dậy và phát huy trí tuệ, đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của của mình tại cơ quan, đơn vị.

THAY LỜI KẾT

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thực hiện thành công mục tiêu của Công đoàn Việt Nam thời kỳ mới, như Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đề ra: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”[32], chúng ta cần phải biết khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng cống hiến, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy trí tuệ, đổi mới sáng tạo của mỗi cán bộ trong ngành, cống hiến cho đất nước.

Đặc biệt, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị đối với tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đòi hỏi đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn cần phải thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, góp phần: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa”[33], có phương pháp chuẩn mực, khoa học, trí tuệ thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Có thể thấy rằng, vai trò mỗi cán bộ, đảng viên, công đoàn viên, chủ doanh nghiệp, người lao động trong bối cảnh hiện nay cần phải biết khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng, trí tuệ, sáng tạo, lòng tự hào dân tộc, tiếp tục “củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội”[34] để phát triển đất nước hùng cường 2045.

Chúng ta thấu triệt tinh thần nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, cũng chính là góp phần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, để biến ý chí, khát vọng đưa đất nước ta phát triển sánh vai với các cường quốc trên thế giới, cũng chính là góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang của Công đoàn Việt Nam trải qua hơn 90 năm lịch sử hình thành và phát triển.

 

 


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thât, Hà Nội, 2021, Tập I, tr. 14.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thât, Hà Nội, 2021, Tập II, tr. 338.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thât, Hà Nội, 2021, Tập I, tr. 47.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thât, Hà Nội, 2021, Tập I, tr. 38.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thât, Hà Nội, 2021, Tập II, tr. 99.

[6] Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Ngôn ngữ: Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm Từ điển ngôn ngữ, Hà Nội, 1992, tr. 1143.

[7] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thât, Hà Nội, 2021, Tập I, tr. 7.

[8] Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Ngôn ngữ: Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm Từ điển ngôn ngữ, Hà Nội, 1992, tr. 491.

[9] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, Tập 4, tr. 187.

[10] Xem thêm: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, Nxb. Chính trị Quốc gia, HN, 2021, tr. 20-31.

[11] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, Tập 10, tr. 453.

[12] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008, tr. 24-25.

[13] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 239-240.

[14] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, Tập I, tr. 47.

[15] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, Tập I, tr. 191.

[16] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thât, Hà Nội, 2021, Tập I, tr. 106.

[17] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thât, Hà Nội, 2021, Tập I, tr. 47.

[18] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thât, Hà Nội, 2021, Tập I, tr. 288.

[19] Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

[20] Ban Tuyên giáo Trung ương: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa), Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 52.

[21] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, Tập I, tr. 14.

[22] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thât, Hà Nội, 2021, Tập I, tr. 231.

[23] Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

[24] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, Tập 1, tr. 116.

[25] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, Tập 1, tr. 47.

[26] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 239 - 241.

[27] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thât, Hà Nội, 2021, Tập I, tr. 47.

[28] Báo Nhân Dân: Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng), Thứ Năm, ngày 25 tháng 11 năm 2021, Số: 24136, Tr.1-3.

[29] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thât, Hà Nội, 2021, Tập I, Tr. 288.

[30] Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

[31] Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

[32] Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

[33] Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

[34] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thât, Hà Nội, 2021, Tập I, tr. 38.


Thông báo