Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
Khuyến cáo của Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam để đón Tết Tân Sửu 2021 an toàn trong đại dịch Covid-19
13:56 - 04/02/2021

.


(GMT+7)
RSS

Thông báo