Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
2016-07-12 12:30:06

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

Số:   166/CĐVC                                                                                                      

V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg                                                                                                            

ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ                                                    Hà Nội, ngày 4  tháng 7 năm 2016

Kính gửi:  Các công đoàn trực thuộc

          Thực hiện Công văn số 880/TLĐ, ngày 15/6/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

          1. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Công đoàn, các cấp công đoàn phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp công đoàn.

          2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ), đoàn viên công đoàn về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          3. Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 299/CTr-TLĐ ngày 17/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tiếp tục tập trung triển khai Chương trình hành động số 110/CTr-CĐVC ngày 01/4/2014 của Công đoàn Viên chức Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

          4. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ đoàn viên, lao động cho đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và cán bộ công đoàn các cấp để đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống công đoàn thực sự là công bộc của đoàn viên và người lao động.

          5. Tiếp tục triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

          Hàng năm, các cấp công đoàn trực thuộc đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của đơn vị gửi về Công đoàn Viên chức Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 20 tháng 11 để tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

Nơi nhận:                                                                                          TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như trên;                                                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu VP, TG.                                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                            Phan Phương Hạnh


(GMT+7)
RSS

Thông báo