chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3!
Tổng hợp kết quả các giải thi học sinh giỏi văn hóa các cấp (quốc tế, quốc gia, tỉnh (thành phố)) năm học 2015 - 2016
2016-07-05 15:46:28

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

Số:     135/CĐVC

V/v tổng hợp kết quả các giải thi học sinh giỏi văn hóa các cấp (quốc tế, quốc gia, tỉnh (thành phố))

năm học 2015 – 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

             

 

 Hà Nội, ngày   2    tháng  6   năm 2016

Kính gửi: Các công đoàn trực thuộc

     Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Công đoàn Viên chức Việt Nam, để có cơ sở tổng hợp kết quả các cháu đạt giải thi học sinh giỏi văn hóa các cấp (quốc tế, quốc gia, tỉnh (thành phố)) là con cán bộ, công chức, viên chức và lao động các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc báo cáo số liệu theo mẫu gửi kèm về Công đoàn Viên chức Việt Nam (qua Ban Nữ công) trước ngày 10/7/2016 bằng công văn hoặc gửi email theo địa chỉ: bannucongcdvcvn@yahoo.com

     Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Phan Thị Thanh Hằng, điện thoại: 0964337358, 0437672604.      

 

Nơi nhận:

     - Như trên;

     - Lưu VP, Ban Nữ công.

TM.BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Phan Phương Hạnh


Thông báo