trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo!
Số ký hiệuNgàyTên văn bảnTải về
373/CĐVC 16/11/2020 Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2020 Tải về
370/HD-CĐVC 11/11/2020 Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2020 Tải về
324 /HD-CĐVC 14/10/2020 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021 Tải về
323/CĐVC 09/10/2020 Công văn về việc phối hợp triển khai các hoạt động vì người nghèo năm 2020 Tải về
321/CĐVC 06/10/2020 Công văn về việc hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 và tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2016-2020 Tải về
311/CĐVC 29/09/2020 Công văn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về
259/CĐVC 21/08/2020 Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong tình hình mới của dịch bệnh Covid-19 Tải về
237/CĐVC 31/07/2020 Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
185/CT-CĐVC 17/06/2020 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2020 Tải về
174/CĐVC 10/06/2020 Điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn phù hợp với tiến độ đại hội công đoàn cấp trên Tải về
684/QĐ-TLĐ 08/06/2020 QĐ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn Tải về
160/KH-CĐVC 04/06/2020 KH Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 6/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khóa X về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở” Tải về
140/HD-CĐVC 20/05/2020 Hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Tải về
128 /CĐVC 07/05/2020 Công văn về việc tuyển chọn công trình sáng tạo KH&CN công bổ Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 Tải về
126/KH-CĐVC 05/05/2020 Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn Tải về
124/CĐVC 05/05/2020 Công văn về việc tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn tham gia phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
127/CĐVC 05/05/2020 Công văn về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tải về
121/UBKT 04/05/2020 Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của UBKT 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
Nội dung văn bản

Thông báo