xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo
Công đoàn viên chức bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương

Thông báo