xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"!
Công đoàn Viên chức Việt Nam: Tuyên dương 25 tập thể và 98 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020
15:52 - 10/09/2020

Ngày 10/9/2020, tại Nhà khách Văn phòng Chính phủ, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua giai đoàn 2021 - 2025. Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến dự và chỉ đạo Hội nghị; Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực CĐVCVN; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo của 10 công đoàn ngành trong khối thi đua công đoàn ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các công đoàn trực thuộc cùng 25 tập thể và 98 cá nhân có thành tích tiêu biểu đại diện cho hơn 8,3 vạn đoàn viên công đoàn của 63 công đoàn các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 chỉ rõ: Trong 5 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với cán bộ, đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch phát động thi đua, chỉ đạo các khối thi đua và triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ. Trong đó, tập trung vào các phong trào thi đua: "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"... Các phong trào thi đua này gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo".....

Các phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam có bước chuyển biến tích cực; nội dung các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm của các cơ quan, đơn vị; phương pháp, hình thức triển khai thực hiện ngày càng phong phú đa dạng, phù hợp với thực tiễn, công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động được chú trọng, công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được quan tâm, công tác khen thưởng được đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ, đúng đối tượng, đúng thành tích.

Đồng chí Trần Thanh Hải và đ/c Nguyễn Giang Tuệ Minh trao danh hiệu thi đua cho các tập thể

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong 5 năm qua đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam về rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới sáng tạo trong công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ. Nhiều công đoàn cơ sở đã có cách làm năng động, sáng tạo để động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn chủ động thực hiện với những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Từ các phong trào thi đua đã có 2.496 sáng kiến cải tiến được công nhận; có 3.914 để tài cấp cơ sở, 2.383 để tài cấp bộ ngành, 1.380 đề tài cấp nhà nước được nghiệm thu thực hiện áp dụng trong thực tế; hơn 100 đồng chí được tặng thưởng các giải thưởng khoa học công nghệ cấp Nhà nước cũng như các giải thưởng khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên khác...

5 năm qua, các cấp Công đoàn Viên chức đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp 13 Bằng Lao động sáng tạo, 48 tập thể được Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua, 365 tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen; Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 282 tập thể, tặng Bằng khen cho 4368 tập thể và cá nhân và trao giải thưởng “Gương mặt của năm” cho  78 cán bộ, đoàn viên.

Các cá nhân nhận danh hiệu điển hình tiên tiến 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn,  Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những thành quả lao động từ các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức, đặc biệt là của các điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Trần Thanh Hải cũng mong muốn Công đoàn Viên chức Việt Nam và các cấp công đoàn khi tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động cũng như mỗi người lao động trong công việc hằng ngày luôn có yêu cầu "đổi mới và sáng tạo" với mục tiêu là tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc để tiếp tục khẳng định trong thực tiễn về giá trị cao quý của người lao động trong giai đoạn mới. Đồng chí cũng đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam phải tiếp tục quan tâm phát triển phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" sát hợp từng đối tượng, cụ thể ở từng đơn vị và làm tốt công tác phát hiện, ghi nhận, biểu dương, nhân rộng điển hình; Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ phải có tiêu chí cụ thể, rõ vai trò của tổ chức công đoàn không chỉ ở kết quả đạt được của phong trào mà còn ở sự quy tụ ngày càng đông đảo, khơi dậy ý thức đúng đắn, tự giác của mỗi người lao động. Và cần đặc biệt quan tâm việc xây dựng, ghi nhận danh hiệu lao động sáng tạo dành cho người lao động…..

Các cá nhân nhận danh hiệu điển hình tiên tiến

Tại Hội nghị, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tôn vinh 25 tập thể và 98 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020; bầu 06 đồng chí là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.  

Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đã phát động thi đua giai đoạn 2021 - 2025 với 05 nội dung cơ bản:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Quy chế, văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn; nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn, CBCCVCLĐ về Đảng, về Bác Hồ, về truyền thống dân tộc, về tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam, về trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong cán bộ, đoàn viên công đoàn và CCVCLĐ. Tập trung đẩy mạnh phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, cuộc vận động cán bộ công chức viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn” trong các cấp Công đoàn; Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” gắn với phong trào “xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả”, phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, các phong trào “Văn hóa, Thể thao”.v.v… Lồng ghép với các phong trào thi đua, cuộc vận động do cơ quan, đơn vị, ngành phát động gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ba là, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn LĐVN phát động gắn với phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của đơn vị và ngành.

Bốn là, các phong trào thi đua phải hướng mạnh về cơ sở, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tập trung phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi tập thể, mỗi cá nhân, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị kinh tế, xã hội, hiệu quả thiết thực đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn.

Năm là, tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu về mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt là CBCCVC trực tiếp làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ. Tập trung cao điểm tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

NG. Thiện


Thông báo