Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo - Chống dịch như chống giặc! Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đoàn viên và người lao động theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA 12 KỲ ĐẠI HỘI
14:11 - 18/01/2021

Kể từ khi ra đời đến nay đã 91 mùa Xuân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc son lịch sử ghi nhận những thắng lợi, những thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam. Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin được khái quát những nét chính của 12 kỳ Đại hội Đảng đã qua:

1. Đại hội đại biểu Đảng lần thứ nhất: Họp tại nhà số 2 Quan Công Lộ, Ma Cao, Trung Quốc, từ ngày 27 đến 31/03/1935. Dự đại hội có 13 đại biểu thuộc các Đảng bộ trong nước và tổ chức của Đảng hoạt động ở nước ngoài. Đại hội đã thông qua Nghị quyết chính trị của Đảng, các Nghị quyết về vận động công nhân, vận động nông dân, vận động thanh niên, phụ nữ, binh lính, về mặt trận phản đế, về đội tự vệ, về các dân tộc ít người... về Điều lệ của Đảng. Đại hội đã bầu ra BCH Trung ương gồm 13 uỷ viên do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư. BCH Trung ương đã cử đồng chí Nguyễn Ái Quốc làm đại diện của Đảng Cộng sản Đông Dương bên cạnh Quốc tế cộng sản.

Đại hội lần thứ nhất của Đảng có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Đại hội đánh dấu sự khôi phục được hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước ra ngoài nước; thống nhất phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2. Đại hội đại biểu Đảng lần thứ hai: Họp từ ngày 11 đến 19/2/1951 tại xã Vinh Quang, Huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn 766.000 đảng viên trong toàn Đảng. Đến dự Đại hội còn có đại biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Thái Lan. Đại hội đã quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam, thông qua Chính cương, Tuyên ngôn và Điều lệ mới của Đảng. Đại hội đã bầu ra BCH Trung ương mới gồm 19 uỷ viên chính thức và 10 uỷ viên dự khuyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, Tổng Bí thư Đảng là đồng chí Trường Chinh.

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước trưởng thành mới về tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng. Đảng từ bí mật trở lại hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển cách mạng.

3. Đại hội đại biểu Đảng lần thứ ba: Họp tại Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 10/9/1960. Dự đại hội có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên của Đảng. Gần 20 đoàn đại biểu đảng và công nhân quốc tế đã đến dự đại hội. Đại hội lần này là đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà. Đại hội đã nhất trí thông qua nhiệm vụ, phương hướng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, thông qua Điều lệ sửa đổi của Đảng. Đại hội đã bầu ra BCH Trung ương mới gồm 47 uỷ viên chính thức và 31 uỷ viên dự khuyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu lại là Chủ tịch Đảng, đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất của BCH Trung ương Đảng.

4. Đại hội đại biểu Đảng lần thứ tư: Họp từ ngày 14 đến ngày 20/12/1976 tại Thủ đô Hà Nội. 1008 đại biểu thay mặt cho hơn 1 triệu 550 nghìn đảng viên của Đảng. Đến dự đại hội còn có 29 đoàn đại biểu của các Đảng Cộng sản, đảng công nhân, của phong trào giải phóng dân tộc và các tổ chức quốc tế. Tại Đại hội này đã quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Điều lệ mới của Đảng. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư thay chức Bí thư thứ nhất, BCH Trung ương gồm 101 uỷ viên chính thức và 32 uỷ viên dự khuyết. Đại hội lần thứ IV của Đảng là đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, là đại hội tổng kết những bài học lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là đại hội thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên xây dựng CNXH.

5. Đại hội Đại biểu Đảng lần thứ năm: Họp từ ngày 27 đến 31/3/1982 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.033 đại biểu thay mặt hơn 1.727.000 đảng viên hoạt động trong 35.146 đảng bộ cơ sở. Đến dự đại hội còn có 47 đoàn đại biểu quốc tế và các đảng anh em. Đại hội đã khẳng định tiếp tục thực hịên đường lối cách mạng XHCN và đường lối xây dựng nền kinh tế XHCN của Đại hội lần thứ IV, vạch ra chiến lược kinh tế xã hội và những chủ trương, chính sách, biện pháp thích hợp trong từng chặng đường. Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi của Đảng và bầu ra BCH TW Đảng gồm 116 uỷ viên chính thức và 36 uỷ viên dự khuyết. Tổng Bí thư là đồng chí Lê Duẩn.

Đại hội lần thứ V của Đảng là kết quả của một quá trình làm việc nghiêm túc, tập hợp ý kiến của toàn Đảng để đề ra nhiệm vụ, phương hướng… nhằm giải quyết những vấn đề gay gắt nóng bỏng đang đặt ra của cách mạng Việt Nam. Đại hội đánh dấu một bước chuyển biến mới về sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đấu tranh “Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân”. 

6. Đại hội đại biểu Đảng lần thứ sáu: Họp tại Hà Nội từ ngày 15 đến 18/12/1986 (Đại hội VI được gọi là Đại hội đổi mới). Về dự Đại hội VI của Đảng có 1.129 đại biểu thay  mặt gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đến dự Đại hội có 32 đoàn đại biểu và các vị khách quốc tế. Đặc biệt đại hội đã “khẳng định quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách mạng và khoa học”. Bầu ra BCH Trung ương gồm 124 uỷ viên chính thức và 49 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

7. Đại hội đại biểu Đảng lần thứ bảy: Họp tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội) từ ngày 24/6 đến 27/6/1991. Dự Đại hội có 1.176 đại biểu đại diện cho hơn 2 triệu đảng viên cả nước. Đến dự đại hội có nhiều đoàn đại biểu đảng cộng sản và các tổ chức quốc tế. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000; Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng; Điều lệ Đảng (sửa đổi). Đại hội đã bầu ra BCH Trung ương khoá VII gồm 146 uỷ viên, đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Thành công của đại hội đánh dấu bước trưởng thành mới của Đảng, cột mốc mới trong tiến trình cách mạng Việt Nam, là: “Đại hội của trí tuệ - đổi mới, dân chủ - kỷ cương - đoàn kết”.

8. Đại hội đại biểu Đảng lần thứ tám: Họp từ ngày 28/6 đến 01/7/1996 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.198 đại biểu thay mặt cho hơn 2 triệu đảng viên của Đảng. Tới dự đại hội có gần 40 đoàn đại biểu quốc tế đại diện các đảng anh em. Đại hội đã thảo luận và thông qua Điều lệ Đảng (sửa đổi) và bầu ra Ban chấp hành Trung ương gồm 170 uỷ viên chính thức. Tổng Bí thư là đồng chí Đỗ Mười. Đại hội VIII của Đảng đã đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ mới: Thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, theo định hướng XHCN, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tình hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

9. Đại hội đại biểu lần thứ chín: Họp từ ngày 19 đến 22 tháng 4 năm 2001 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.168 đại biểu thay mặt cho 2.479.717 đảng viên của Đảng. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các Văn kiện quan trọng và bầu ra Ban chấp hành Trung ương gồm 150 uỷ viên chính thức. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Đại hội IX của Đảng có ý nghĩa trọng đại mở đường cho đất nước ta nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức tiến vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

 10. Đại hội đại biểu Đảng lần thứ mười: Họp từ ngày 18 đến 25 tháng 4 năm 2006 tại Hà Nội. Dự đại hội có 1.176 đại biểu, đại diện cho 3,1 triệu đảng viên cả nước. Đại hội X đã tổng kết chặng đường 20 năm đổi mới (1986 - 2006) của đất nước, tiếp tục khẳng định sự nghiệp xây dựng CNH, HĐH đất nước. Chủ đề của Đại hội là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, bầu ra BCH Trung ương gồm 160 uỷ viên chính thức, 21 uỷ viên dự khuyết với Bộ Chính trị gồm 14 thành viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư.

11. Đại hội đại biểu Đảng lần thứ mười một: Họp từ ngày 12 tháng 01 đến 19 tháng 01 năm 2011 tại Hà Nội. Dự đại hội có 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên cả nước. Đại hội XI đã tổng kết chặng đường 25 năm đổi mới (1986 - 2011) của đất nước, tiếp tục khẳng định sự nghiệp xây dựng CNH, HĐH đất nước. Chủ đề của Đại hội là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.  Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, bầu ra BCH Trung ương gồm 175 uỷ viên chính thức và 25 uỷ viên dự khuyết. Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí. Ban Bí thư gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư.

12. Đại hội đại biểu Đảng lần thứ mười hai: Họp từ ngày 20/01 đến ngày 28/01/2016 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên cả nước. Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII đã tổng kết chặng đường 30 năm đổi mới (1986 - 2016) của đất nước, tiếp tục khẳng định sự nghiệp xây dựng CNH, HĐH; đồng thời Đại hội cũng kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết XI của Đảng; quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2016-2021.Chủ đề của Đại hội là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Ðại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm 200 ủy viên (trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết). Bộ Chính trị gồm 19 thành viên. Ban Bí thư gồm 14 thành viên. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư.

13. Đại hội đại biểu Đảng lần thứ mười ba: Dự kiến sẽ họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội sẽ có khoảng 1.590 đại biểu, đại diện cho hơn 5,2 triệu đảng viên cả nước. Tại Đại hội XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đánh giá kết quả lãnh đạo và phát triển đất nước, quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội XII (2016 - 2020); đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng phát triển đất nước đến năm 2045, đó là: Phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN: Đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng): là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập Nước): trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Chủ đề của Đại hội XIII là "Khát vọng, Phát triển, Đổi mới, Sáng tạo". Ðại hội XIII của Ðảng sẽ bầu ra BCH Trung ương Đảng; Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ bầu Bộ Chính trịBan Bí thưỦy ban Kiểm tra Trung ươngTổng Bí thư theo quy định tại Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng năm 2020 của Ban Chấp hành Trung ương.

                           Nguyễn Hữu Giới

                                                                                 Chủ tịch Hội Thư viện VN


Thông báo