Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!
Nghị quyết 01/NQ-CĐVC ngày 9/1/2014 về đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính
01/07/2016

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

Số: 01/NQ-CĐVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội ngày 9 tháng 1 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH CĐVCVN KHÓA IV

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020

       Cải cách hành chính nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dõn, do dân, vì dân, trong sạch, vững mạnh với nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

       Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 17- NQ/TW, ngày 1/8/2007 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015”.

       Để góp phần thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam, tại kỳ họp lần thứ 3 (ngày 9/1/2014) Ban Chấp hành  Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thảo luận và thống nhất ban hành Nghị quyết về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020”.

         I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG THỜI GIAN QUA.

1. Ưu điểm

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Công đoàn Viên chức Việt Nam luôn quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, lao động phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước, trong đó tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cải cách hành chính được đặc biệt coi trọng, coi đây là một trong những yếu tố để xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trong thời kỳ mới. Để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi, lao động sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, tháng 1/1999, tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam (khóa I) đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ- CĐVC phát động cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Cuộc vận động đã nhanh chóng lan tỏa và trở thành cuộc vận động trong toàn hệ thống công đoàn. Để tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cải cách hành chính, từ năm 2005, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp công tác với Bộ Nội vụ giai đoạn 2005 - 2010 và năm 2011 tiếp tục ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2011-2015 về tuyên truyền cải cách hành chính, giáo dục và phát huy vai trò của đội ngũ  cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Để đẩy mạnh phong trào, năm 2007 Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền cải cách hành chính nói riêng đã  tạo được bước chuyển biến mới trong hoạt động, phong phú về loại hình và nội dung, thu hút nhiều CBCCVCLĐ tham gia, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trên nhiều lĩnh vực. Các cấp Công đoàn vừa đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, chú trọng những loại hình khuyến khích tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, lao động như: Tổ chức tập huấn, cung cấp, phát hành các tài liệu tuyên truyền về cải cách hành chính, tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề về cải cách hành chính, thi thuyết trình, thi viết tìm hiểu, đề xuất ý tưởng về cải cách hành chính…; đưa tin, bài trên Trang thông tin điện tử, Bản tin của Công đoàn Viên chức Việt Nam và trên website các cơ quan, đơn vị.

Thông qua công tác tuyên truyền về cải cách hành chính đã góp phần  nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức; tham gia vào tiến trình cải cách, giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức. Nhiều cơ quan, đơn vị đã gắn nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính vào Nghị quyết của cấp ủy và chương trình, kế hoạch nhiệm vụ hàng năm, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bước đầu tạo điều kiện cho nhân dân tham gia và giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.

2. Hạn chế:

- Chất lượng, chiều sâu của công tác tuyên truyền về chương trình cải cách hành chính còn hạn chế so với yêu cầu.

- Chưa có nhiều ý tưởng mới về cải cách hành chính.

- Việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm chưa thường xuyên.

3. Nguyên nhân:

-  Một số cơ quan, đơn vị còn xem nhẹ công tác tuyên truyền cải cách hành chính, chưa tích cực, chủ động tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp cải cách hành chính, trong đó có công tác tuyên truyền nên chưa đạt hiệu quả cao.

- Chưa bố trí cán bộ đảm nhiệm việc theo dõi, chỉ đạo, tổ chức, tổng hợp kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

- Công tác phối hợp, thông tin giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam  với các cơ quan thông tin, truyền thông chưa  thường xuyên. 

        II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020.

1. Mục tiêu:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong thực hiện công tác cải cách hành chính; triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

 - Đổi mới công tác tuyên truyền về cải cách hành chính với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, kết hợp việc lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn, quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị.

 2. Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam nắm vững mục tiêu, các nội dung cơ bản của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 thực hiện có hiệu quả cao, nhiệm vụ về cải cách hành chính của Trung ương, cơ quan, đơn vị mình.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức nắm vững và thực thi tốt chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của cá nhân trong cải cách hành chính.

- Tổ chức thi đề xuất ý tưởng cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.

- Xây dựng Website của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

        III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

- Hàng năm, Công đoàn Viên chức Việt Nam xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả.

- Tăng cường phối hợp giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam với Bộ Nội vụ trong việc đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền như hội thi, đối thoại, hội thảo, tọa đàm.

- Tiếp tục quán triệt các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 tới cán bộ, công chức, viên chức, lao động: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

- Nghiên cứu triển khai, phổ biến sâu rộng chuyên đề cho đội ngũ CBCCVCLĐ trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề về cải cách hành chính trong cán bộ công đoàn.

- Vận động CBCCVCLĐ nghiên cứu, áp dụng cải cách hành chính vào nghiệp vụ, lĩnh vực công tác của ngành mình, của từng chức danh, chức trách; khuyến khích đề xuất các ý tưởng mới trong cải cách hành chính.

- Tổ chức biên soạn, phát hành các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền về các nội dung, ý tưởng cải cách hành chính; cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính trên các phương tiện truyền thông của các cơ quan, đơn vị và Công đoàn Viên chức Việt Nam (trang website, báo ngành, bản tin…).

- Bố trí, sử dụng cán bộ có năng lực và trình độ hiểu biết về pháp luật, về hành chính nhà nước thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, báo cáo tình hình thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; xây dựng mạng lưới cộng tác viên đưa tin, bài về cải cách hành chính.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Công đoàn Viên chức Việt Nam

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn Viên chức triển khai thực hiện Nghị quyết về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

- Ban Tuyên giáo Công đoàn Viên chức Việt Nam là bộ phận thường trực, tham mưu giúp Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công đoàn viên chức các cấp xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm phù hợp với trọng tâm, định hướng của từng giai đoạn thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước;

- Chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ và cơ quan liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đến các đối tượng;

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam.

2. Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở

- Căn cứ vào Nghị quyết, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Công đoàn Viên chức Việt Nam để chủ động tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính nhà nước cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cấp mình và tổ chức thực hiện;

- Động viên CBCCVC, đoàn viên công đoàn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020;

- Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ của chính quyền tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về CĐVCVN (qua Ban Tuyên giáo).

Nơi nhận:

- Đoàn Chủ tịch TLĐ (để báo cáo);

- Các Công đoàn trực thuộc;

- CĐ Viên chức các tỉnh, thành phố;

- Các UVBCH CĐVCVN;

- Lưu VP, TG.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thu Hồng

 


Thông báo