Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975
14:40 - 26/04/2019

Cách đây 44 năm, với sức mạnh của cả dân tộc, quân và dân ta bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã thừa thắng xông lên giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mở đầu bằng chiến thắng Buôn Ma Thuột và Chiến dịch Tây Nguyên, tiếp đó là Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, phá tan phòng tuyến Xuân Lộc, cuối cùng là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

Trong 55 ngày đêm liên tục chiến đấu thần tốc với ý chí quyết chiến quyết thắng, với sức mạnh áp đảo cả về quân sự và chính trị của quân và dân ta, hơn 1 triệu quân ngụy và cả bộ máy ngụy quyền bị đập tan. Chế độ thực dân mới được đế quốc Mỹ dốc sức xây dựng 21 năm đã hoàn toàn sụp đổ chỉ sau gần hai tháng. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trên phủ Tổng thống nguỵ quyền, thành phố Sài Gòn được giải phóng. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, cả dân tộc Việt Nam vang khúc khải hoàn “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh là một trong những chiến công lớn trong thế kỷ XX của dân tộc Việt Nam, là thiên anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh. Sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là nhân tố quyết định làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975 như một kỳ tích, một huyền thoại mang tầm vóc thời đại, Đại hội IV của Đảng đánh giá “Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Một trong những nguyên nhân cơ bản và chủ yếu dẫn đến thắng lợi của Đại thắng Mùa xuân 1975, mà đỉnh cao là thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc oanh liệt vào ngày 30/4/1975 là do sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này đư­ợc thể hiện ở chỗ: Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta anh dũng chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc; kiên quyết và khôn khéo sử dụng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng; thực hiện mục tiêu: Độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đ­ưa cả n­ước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta đã giải quyết đúng đắn và sáng tạo mối quan hệ giữa cách mạng và chiến tranh cách mạng; giải quyết thành công nhiều vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng, xây dựng lực l­ượng cách mạng và ph­ương pháp cách mạng, về ph­ương thức tiến hành chiến tranh và về nghệ thuật quân sự; Đảng đã phát huy cao độ trí tuệ và bản lĩnh của con ngư­ời Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, để đánh thắng chiến tranh xâm l­ược của chủ nghĩa đế quốc. Đảng ta đã phát huy truyền thống yêu n­ước và lòng tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng, củng cố, phát triển khối đoàn kết thống nhất của toàn thể cộng đồng các dân tộc Việt Nam, phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân tộc Việt Nam, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, phân hoá, cô lập triệt để kẻ thù, để giành chiến thắng hoàn toàn cho dân tộc Việt Nam. Chiến thắng 30/4/1975, cũng chính là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thắng lợi của đường lối và phương hướng cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, tự lực, tự cường, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, như nhận định của Đảng ta là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bôn biển. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ IV chỉ rõ: “Đối với thế giới, thắng lợi của nhân dân ta đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của tên đế quốc đầu sỏ chĩa vào các lực lượng cách mạng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, làm yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của các trào lưu cách mạng thời đại, đem lại lòng tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm triệu người trên khắp trái đất đang đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội”. Đối với các dân tộc bị áp bức trên thế giới, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta thắng lợi, đã thức tỉnh, cổ vũ hàng trăm triệu ng­ười đứng lên dũng cảm đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giành lại độc lập dân tộc, đư­a đất nư­ớc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với chiến thắng vĩ đại này, đã tăng c­ường quan hệ hữu nghị, đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa ba nư­ớc Việt Nam, Lào, Campuchia anh em, góp phần quyết định vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc của từng n­ước, thủ tiêu chủ nghĩa thực dân ở ba n­ước Đông D­ương, phá vỡ phòng tuyến phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc ở Đông Nam Á.

Đại thắng Mùa xuân 1975 có ý nghĩa hết sức sâu sắc, với thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc oanh liệt vào ngày 30/4/1975  đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta, như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV đã đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Sau 44 năm độc lập, tự do, thống nhất, chúng ta càng tin tưởng và tự hào về Đảng ta, tự hào về dân tộc mình, một dân tộc đã từng làm nên những chiến thắng vang dội chấn động địa cầu. Đặc biệt, qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa, xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh tổng hợp của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Thành tựu đạt được qua hơn 30 năm đổi mới là sự kết tinh của sự kế thừa truyền thống anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, năng động và sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Với ý chí quyết tâm, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất định đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên những kỳ tích vĩ đại trong công cuộc đổi mới, hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, khát vọng hòa bình, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động, đoàn viên công đoàn các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, hướng tới kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Tháng Công nhân năm 2019; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh.

BTG


(GMT+7)
RSS

Thông báo