CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Tăng cường vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

09:31 18-05-23

Các thế lực phản động, thù địch không bao giờ từ bỏ bản chất chống lại Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản, tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, tấn công vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, tăng cường vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của tổ chức Công đoàn và mỗi đoàn viên.

Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình tồn tại, phát triển, Chủ nghĩa Mác-Lêninluôn là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại, là thế giới quan, phương pháp luận khoa học đúng đắn để nhận thức và cải tạo thế giới; là “kim chỉ nam” cho hoạt động của các Đảng Cộng sản và công nhân trong cuộc đấu tranh nhằm lật đổ chế độ Tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công và xây dựng xã hội mới - Xã hội chủ nghĩa và Cộng sản chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới.

Do bản chất khoa học và cách mạng nói trên, nên Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa Cộng sản luôn bị các thế lực thù địch, phản động và cả thế giới Tư bản chủ nghĩa tìm mọi cách, sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn xấu xa hòng phê phán, xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo, công kích, đả phá rất quyết liệt. Càng về sau sự chống phá đó càng trở nên điên cuồng, quyết liệt với quy mô mang tính toàn cầu.

Ở nước ta, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trên con đường phát triển, nhưng với những thành tựu to lớn của hơn ba mươi năm đổi mới đã chứng minh con đường chúng ta đi là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điều đó chứng tỏ chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chẳng những không lạc hậu mà còn có sức sống bền vững, giá trị trường tồn và chưa có một học thuyết nào có thể thay thế được. 

Song hành cùng với thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá, chúng tìm mọi cách mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo những người suy thoái, tự diễn biến, bất mãn, bất đồng với những chủ chương chính sách của Đảng và Nhà nước,…từng bước dụ dỗ họ vào con đường tội lỗi, quay lưng lại với đồng chí mình, dân tộc mình, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên về những vấn đề cốt lõi, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để cán bộ, đoàn viên nhận thức đúng đắn, tự trang bị cho mình sức đề kháng tốt, phân biệt được đúng - sai để có hành động có ích cho Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Muốn vậy các cấp Công đoàn cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay, các cấp công đoàn cần phát huy vai trò gương mẫu, tích cực, chủ động phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đoàn viên, giúp họ trở thành những cán bộ có trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng, đi đầu trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy bản chất giai cấp công nhân, dám nghĩ, dám làm đóng góp tích cực vào công tác tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực tư tưởng chính trị, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục. Thông qua các phong trào thi đua “Xây dựng văn hóa công sở”; “mỗi đoàn viên một sáng kiến”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí…. tích cực tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhằm tăng cường hiểu biết, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, đoàn viên để đối phó với những quan điểm sai trái, thù địch.

Hai là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên tham gia vào hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần chỉ rõ cho cán bộ, đoàn viên thấy được những thành tựu trong công cuộc xây dựng đất nước trong những năm qua, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân kết quả và bài học kinh nghiệm, cũng như những hạn chế, tồn tại của đất nước, những yêu cầu, nhiệm vụ mới của công cuộc đổi mới đất nước hiện nay…. để giúp cán bộ, đoàn viên nhận diện, phân biệt được cái đúng và cái sai, cái tốt và cái xấu, tìm ra nguyên nhân có quan điểm, thái độ dứt khoát với những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, những thông tin phản ánh sai sự thật, không đúng với bản chất của Đảng. Với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, kết hợp giữa “xây và chống” trong đó lấy “xây” làm chính, những thông tin tốt là luồng chủ đạo.

Sự nhận thức đó cần được chuyển hoá thành những hoạt động cụ thể trong công việc chuyên môn nhất là giải quyết những việc khó, phức tạp chưa có tiền lệ hiện nay, tích cực chủ động không để bị động để các thế lực thù địch lợi dụng. Cần có thái độ chính kiến rõ ràng trong các tình huống, đồng tình, ủng hộ hay lên án, phê phán. Có chứng kiến rõ ràng, nhãn quan chính trị nhạy bén sâu sắc không mắc mưu các phần tử xấu, muốn vậy, cán bộ, đoàn viên cần tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện trang bị cho mình hệ thống tri thức đủ đầy để có thể “miễn dịch” với những thông tin sai trái, thù địch.

Ba là, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tham gia vào hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các cấp Công đoàn cần thường xuyên tổ chức các Hội nghị tập huấn cho cán bộ, đoàn viên để cung cấp thông tin, định hướng nội dung đấu tranh; xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp đấu tranh cho các bộ phận, lực lượng hợp lý, khoa học, phát huy được sức mạnh của các tổ chức công đoàn.

Thông qua tổ chức những hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học, diễn đàn, cán bộ, đoàn viên phải là lực lượng chủ lực trực tiếp tham gia những hoạt động đấu tranh. Qua đó thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết bác bỏ, vạch trần bản chất sai trái, phản động của các thế lực phản động muốn dựng lên những câu chuyện, thông tin bịa đặt gây nhiễm loạn, hoang mang trong dư luận xã hội để phục vụ cho mưu đồ chính trị đen tối của chúng là gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Bốn là, đề cao tinh thần tự học của cán bộ, đoàn viên nâng cao sức đề kháng trước những thông tin sai trái, xấu độc, thù địch.

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn phải luôn rèn luyện bản thân có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, toàn tâm với công việc, yêu nghề mà bản thân đảm nhiệm; xác định rõ vị trí, vai trò của mình làm việc tại cơ quan, đơn vị để có những suy nghĩ, hành động, ứng xử phù hợp, hiệu quả. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế của bản thân; không ngừng học tập, luôn cập nhật những thông tin kiến thức mới; không giấu dốt, không tự kiêu, tự mãn, luôn khiêm tốn, học hỏi cầu tiến bộ.

Mỗi cán bộ, đoàn viên phải luôn giữ gìn đoàn kết trong đơn vị; giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên chuyển tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch. Tiếp tục tự học để tích lũy các kiến thức cần thiết cho bản thân góp phần nâng cao sức đề kháng trước những quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, thù địch, khắc phục tình trạng chủ quan, bị động, mơ hồ mất cảnh giác.

Năm là, thực hiện tốt chức năng, nhiệm của tổ chức Công đoàn Việt Nam, luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động, bảo đảm việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn là yêu cầu quan trọng trong tình hình hiện nay nhằm nâng cao đời sống của cán bộ, đoàn viên. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, việc làm cho cán bộ, đoàn viên; tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tham gia hoạt động xã hội, từ thiện.

Vận động cán bộ, đoàn viên trong cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Xây dựng môi trường văn hóa trong công sở, dân chủ, minh bạch, công khai phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn, tránh hình thức, thụ động hành chính hóa Công đoàn, phụ thuộc vào cơ quan. Đồng thời tăng cường phát triển đoàn viên công đoàn trở thành Đảng viên và tham gia xây dựng Đảng, không ngừng phát huy bản chất giai cấp công nhân, nâng cao khả năng tự đề kháng trước những thông tin xấu độc.

Trần Huy Toản

                                                   Phó Chủ tịch phụ trách

Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”