CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Quy định mới về tổ chức, hoạt động của hội quần chúng ở Trung ương

15:20 13-09-23

Ngày 22/8/2023, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai vừa ký Quyết định số 118-QĐ/TW ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (Quy chế).

Quy chế gồm 04 Chương, 13 Điều quy định tổ chức và hoạt động đối với hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về tổ chức của hội, quy chế quy định các cơ quan lãnh đạo của hội gồm:

1. Đại hội toàn quốc;

2. Ban chấp hành, ban thường vụ;

3. Thường trực hội (gồm chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách) là cơ quan điều hành công việc hằng ngày của hội.

Về số lượng phó chủ tịch: Hội có Đảng đoàn được bố trí không quá 3 phó chủ tịch chuyên trách; hội không có Đảng đoàn được bố trí không quá 2 phó chủ tịch chuyên trách. 

Theo yêu cầu hoạt động, có thể bố trí một số phó chủ tịch không chuyên trách, số lượng do hội trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về tiêu chuẩn, điều kiện: Chủ tịch, phó chủ tịch hội phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có năng lực lãnh đạo, quản lý; có uy tín và kinh nghiệm công tác; đối với các hội chuyên ngành cần có chuyên môn phù hợp. Đối với lãnh đạo hội là người đã nghỉ hưu, nếu tiếp tục làm việc phải có đủ sức khoẻ, uy tín cao, được ban thường vụ, ban chấp hành đồng thuận, nhất trí giới thiệu.

Về độ tuổi: Chủ tịch, phó chủ tịch hội là người đã nghỉ hưu thì tuổi giới thiệu lần đầu hoặc tái cử không quá 65 tuổi. Đối với chủ tịch hội, trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi, do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về nhiệm kỳ: Chủ tịch, phó chủ tịch hội giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp; trường hợp đã giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp mà chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo Quy chế, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quy định số 284-QĐ/TW, ngày 05/02/2010 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật; Kết luận số 32-KL/TW, ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Chi tiết của Quyết định xem tại đây./.

Bách Chi

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”