CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương với việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

10:10 01-06-18

         Nếu Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai từ năm 2007 trong toàn đảng, toàn dân toàn quân ta, thì Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” mà trước đó là Cuộc vận động “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”  được triển khai ở các cấp công đoàn từ gần 20 năm nay. Nhận thấy nhiều nội dung của 2 cuộc vận động có điểm tương đồng, để triển khai Cuộc vận động sâu rộng và để việc thực hiện Chỉ thị 05 không bị khô cứng, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề nghị với Đảng ủy, lãnh đạo Ban lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 05 với Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

         Trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nội hàm của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân…), phong cách Hồ Chí Minh (về phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học; phong cách ứng xử văn hóa, phong cách nói đi đôi với làm,)..

         Còn Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn vững mạnh.

         Xuất phát từ những tiêu chí trên của người CBCCVC, Công đoàn Ban đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và lãnh đạo Ban phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chỉ thị 05 cũng như Cuộc vận động; cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí của cả 2 nội dung cho phù hợp tình hình cơ quan, đặc biệt là các tiêu chí “Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa”; tiêu chí “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đến cùng về những việc làm của mình theo chức trách được phân công”, thực hiện cải cách hành chính; tận tụy phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; “Không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ”; “Kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tiếp thu sáng tạo tinh hoa tri thức của nhân loại”… Có thể nêu lên một số ví dụ cụ thể như: Ban Tuyên giáo Trung ương quy định cụ thể, không bình xét thi đua những cá nhân có biểu hiện nói hoặc làm trái chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước; có những biểu hiện tiêu cực; không tham gia một trong các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến của cơ quan; không hoàn thành một trong các nhiệm vụ chuyên môn; không tích cực thể hiện tính sáng tạo, tư duy hoạt động độc lập trong chức trách, nhiệm vụ được giao; không tham gia đầy đủ các cuộc sinh hoạt Đảng, các cuộc họp, giao ban, quán triệt học tập nghị quyết…

         Thực hiện Chỉ thị 05, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai đến toàn thể CBCCVC, tổ chức đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Công đoàn Ban đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chi tiết theo thời gian, mục đích, yêu cầu về hiệu quả, thời hạn hoàn thành. Đó cũng sẽ trở thành tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, việc thực hiện trở nên khoa học, dễ hiểu và hiệu quả hơn, việc đánh giá cũng dễ dàng hơn. Việc xác định, vai trò nêu gương vô cùng quan trọng, nhất là người đứng đầu, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng thực hiện “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước. Qua triển khai CBCCVC nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, nhằm đảm bảo cho cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.

         Đối với Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thực tiễn, đề ra các nội dung phấn đấu như: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư gắn với việc học tập, rèn luyện để trở thành người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” được thể hiện trong công việc hằng ngày, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc,… Ngoài ra, Công đoàn cũng gắn với các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; phát động cuộc thi viết “Mỗi đoàn viên một sáng kiến”, qua đó đã có hàng chục sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, đề tài khoa học được đưa vào ứng dụng, …các phong trào về nguồn, đi thực tiễn cơ sở, duy trì thường xuyên các buổi giao lưu thể thao như bóng đá, bóng bàn, cầu lông…Phong trào, văn hóa, văn nghệ: Tổ chức Hội diễn “Tiếng hát đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương” với chủ đề về Bác Hồ, Đảng và quê hương đất nước. Chương trình có sự góp mặt của 39 tiết mục đặc sắc, mang lại sự vui tươi, phấn khởi, gắn kết các công đoàn viên.

         Công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung có nhiều điểm mới, năm 2017, Công đoàn Ban đã kiên quyết bổ sung thêm tiêu chí thi đua liên quan trực tiếp đối với các phong trào thi đua. Như cuộc thi viết “Mỗi đoàn viên một sáng kiến”; tham gia Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo trrung ương”; tham gia các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp trên giao.

        Có thể nói Chỉ thị 05 và Cuộc vận động đã thật sự trở thành một trong những động lực quan trọng góp phần rèn luyện và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nếu việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên thì Cuộc vận động là một phong trào thi đua và là một nội dung hoạt động của công đoàn cơ sở và đoàn viên. Chính sự lồng ghép này giúp cho việc triển khai Chỉ thị 05 có nhiều thuận lợi, công việc giảm đi, mang lại hiệu quả cao, được công đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng khắc phục được sự khô cứng.

         Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” có ý nghĩa rất thiết thực, làm đổi mới nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương. Kinh nghiệm cho thấy, có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, có sự phối hợp của các đoàn thể; bên cạnh đó có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên, nhắc nhở chỉ đạo thường xuyên thì mọi sự sẽ thành công. Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí của các cuộc vận động cho phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn, càng cụ thể càng tốt đồng thời cần tôn vinh, tạo động lực cho CBCCVC.

         Thời gian tới, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các cấp công đoàn xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện cuộc vận động từng giai đoạn và hàng năm với nội dung cụ thể; có kế hoạch kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện ở các cấp công đoàn; tích cực tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, và lãnh đạo cơ quan sự phối hợp của các đoàn thể tuyên truyền và thực hiện cuộc vận động; gắn việc thực hiện cuộc vận động với việc bình xét thi đua từng đợt và 6 tháng, một năm. Đồng thời cụ thể hóa các tiêu chí của cuộc vận động và các tiêu chuẩn thi đua cũng như việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng chế độ chính sách tạo động lực và tôn vinh CBCCVC, lựa chọn nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động…

         Phát huy những kết quả đã đạt được, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của đội ngũ CBCCVC Ban Tuyên giáo Trung ương, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” nhất định sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”