CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Tham gia góp phần thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính

09:58 17-06-16

         Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong nhứng giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001-2010; mới đây là Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 v/v phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh Thái Bình đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ.

          Tỉnh Thái Bình đã ban hành Chương trình CCHC giai đoạn 2003-2005, 2006-2010, chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2020 và nhiều văn bản khác triển khai thực hiện CCHC gắn với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội. Sau hơn mười năm tổ chức thực hiện, công tác CCHC của Tỉnh Thái Bình bước đầu đạt được kết quả tích cực trên tất cả các nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính. Bước đầu tạo ra sự chuyển biến tích cực về phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức (CBCC,VC) điều chỉnh mối quan hệ giữa CBCC,VC và nhân dân tạo cơ chế giám sát, quản lý của nhân dân với cơ quan nhà nước, giảm sự phiền hà và tốn kém cho tổ chức và công dân khi quan hệ với các cấp chính quyền.

           Tham gia thực hiện công tác CCHC của tỉnh thời gian qua là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh, với ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cao, năm 2004 Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đã có Hướng dẫn số 53/ HD - CĐVC, hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực tham gia với chuyên môn và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt chương trình CCHC của tỉnh, qua các việc làm cụ thể sau:

1. Đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ chức cho 100% CBCC,VC đoàn viên công đoàn nghiên cứu quán triệt sâu sắc chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010, giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Tỉnh uỷ; chương trình CCHC giai đoạn 2003-2005, 2006-2010 và chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, của các sở, ngành phục vụ cho nhiệm vụ CCHC, giúp cho CBCC,VC thấy được ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng và tiến trình triển khai thực hiện công tác CCHC của tỉnh, từ đó tham mưu thực hiện tốt công tác CCHC. Công đoàn đã động viên hàng nghìn lượt CBCC,VC đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, học lý luận chính trị, nâng cao kiến thức pháp luật, tin học, ngoại ngữ, học thêm bằng đại học thứ hai, thứ ba… để sẵn sàng tiếp nhận kiến thức, khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. Kết quả hiện có 2735 người có trình độ đại học chiếm 85% tổng số CBCC,VC tăng 1,54 lần so với năm 2002, trong đó có 458 thạc sỹ, tăng 3,9 lần, 31 tiến sỹ, tăng 2,7 lần, 376 người có trình độ cử nhân, cao cấp chính trị, tăng 2,8 lần, 1215  người có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 78,7% CBCC,VC có ngoại ngữ từ trình độ A trở lên, 92% biết sử dụng và trên 70% sử dụng thành thạo máy vi tính trong công việc, trên 40% ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, sử dụng phần mềm nghiệp vụ...

2. Tổ chức ký với Sở Tư pháp chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CBCC,VC giai đoạn 2008-2011 và giai đoạn 2011-2015. Phát động trong CBCC,VC đoàn viên nhiều cuộc thi viết tìm hiểu về nội dung CCHC. Năm 2006 tổ chức và có 191 bài tham gia dự thi đề xuất ý tưởng cải cách hành chính, trong đó nhiều bài thi, nhiều ý tưởng, giải pháp của CBCC,VC được áp dụng và tổ chức thực hiện ngay tại cơ quan, đơn vị. Năm 2010 phối hợp với Sở Tư pháp, Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức thi tìm hiểu Luật cán bộ, công chức, có 2767 CBCC tham gia dự thi; thi tìm hiểu Luật bình đẳng giới có 21.560 đoàn viên tham gia. Năm 2012 phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Luật Viên chức và Luật Phòng, chống tham nhũng đã thu hút 25.693 cán bộ công chức, viên chức tham gia. Năm 2013 phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chương trình CCHC Tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012 – 2015 (Tổng kết vào tháng 01/2014) có gần 3.000 CBCC,VC tham gia,... thông qua công tác tuyên truyền và các cuộc thi đã giúp CBCC,VC hiểu biết, nâng cao kiến thức pháp luật, nắm vững chủ trương của tỉnh tham gia với chuyên môn tốt hơn về CCHC. Các bài dự thi có chất lượng tốt phản ánh đúng tinh thần ham học tập, nghiên cứu và trình độ hiểu biết kiến thức pháp luật của đội ngũ CBCC,VC tỉnh. 

3. Nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc các văn bản, tích cực đề xuất các giải pháp cải cách tổ chức bộ máy hành chính tại cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo Nghị định 13 của Chính phủ. Tham gia ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND quy định một số chính sách ưu đãi, thu hút bồi dưỡng, sử dụng nhân tài, trong đó thực hiện chính sách đối với CBCC,VC đi học nâng cao trình độ bằng nguồn ngân sách của tỉnh; tham gia với chuyên môn từng bước hoàn thiện quy chế thi, tuyển dụng CBCC,VC, thi kiến thức xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước đối với những cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp;  thực hiện nghiêm quy chế công vụ gắn với quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị; xây dựng ban hành các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị... Chỉ đạo công đoàn cơ sở tham gia với cơ quan sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, tổ chức nhận xét, đánh giá CBCC,VC hàng năm khách quan, chính xác từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đề bạt cất nhắc và tiến hành quy hoạch nguồn cán bộ tạo sự ổn định trong từng cơ quan, đơn vị.

4. Công đoàn tổ chức cho đoàn viên tham mưu với sở, ngành, tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản về đổi mới cơ chế kinh tế và các chính sách, nhất là chính sách phát triển kinh tế, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, xây dựng nông thôn mới, v.v…Tham gia rà soát văn bản, thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung hàng nghìn văn bản qui phạm pháp luật, văn bản hành chính, quy chế quy định của cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Động viên đoàn viên tích cực thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo QĐ số 19 và QĐ số 21 của UBND tỉnh, tham gia Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước (Đề án 30), áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Tư pháp, sở Tài nguyên-Môi trường, Thông tin Truyền thông và Đài PT & TH Thái Bình.v.v.

   5. Thường xuyên biểu dương, động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích thực hiện và tham gia thực hiện tốt công tác CCHC. Triển khai sâu rộng có hiệu quả cuộc vận động xây dựng người CBCC,VC “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”. Định kỳ 5 năm, 10 năm và tháng 7 năm 2014 tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” (1999 - 2014). Tháng 6.2006 CĐVC Thái Bình tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện “Ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”. Năm 2011 tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện và bổ sung thành phong trào “Xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” phong trào đã thu được kết quả tốt nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và CĐVC Việt Nam khen thưởng.

 6. Vận động CBCC, đoàn viên thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao góp phần xây dựng đội ngũ CBCC,VC Thái Bình có phẩm chất, năng lực và có sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao.   

  Bên cạnh những cố gắng, nỗ lực tham gia thực hiện tốt CCHC, còn một số tồn tại hạn chế như: Nhận thức về công tác CCHC ở một số CBCC,VC công đoàn cơ sở chưa sâu sắc, việc phát huy vai trò của công đoàn trong thực hiện CCHC chưa thật rõ ràng; số ít công đoàn cơ sở chưa tích cực, chủ động và chưa có những hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đẩy nhanh công tác cải cách thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị; một số CBCC,VC doàn viên chưa tích cực học tập nâng cao trình độ, thiếu kiến thức quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ nên gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong công việc dẫn đến hạn chế tính năng động, sáng tạo, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; sự phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị chưa thật chặt chẽ nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao. 

          Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, những năm qua các cấp CĐVC Thái Bình đã góp phần cùng các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ và thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Thời gian tới trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, CĐVC tỉnh tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả công tác CCHC của tỉnh, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Chính phủ đã đề ra trong chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020 là: “Xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực cho phát triển đất nước. Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính. Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước. Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước”./.

Trần Minh Nhật

                                                                      Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Bình

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”